Веолия накратко

По целия свят Веолия помага на градовете и индустриите да управляват, оптимизират и използват по най-добрия възможен начин ресурсите си. Компанията предлага редица решения, свързани с ВиК и енергийните услуги и материалите – като се фокусира върху оползотворяването на отпадъците – с цел да насърчи преминаването към кръгова икономика.
Всички 171 000 служители на Веолия допринасят пряко за устойчивите резултати на клиентите в публичния и частния сектор, като им дава възможност едновременно да се развиват и да опазват околната среда.
Затова компанията създава и внедрява специализирани решения с цел предоставяне, опазване и допълване на ресурсите, като едновременно с това повишава тяхната ефективност от екологична, икономическа и социална гледна точка. Тези инициативи са част от продължаващата кампания на Веолия за възобновяване на световните ресурси.

10 глобални пазара

 • 3 основни дейности (ВиК услуги, управление на отпадъци и енергийни услуги)
 • 25,91 милиарда евро приходи
 • 171,000 служители по цял свят

  ВиК

 • 95 милиона души с предоставени водоснабдителни услуги
 • 63 милиона души с предоставени канализационни услуги
 • 4 052 пречиствателни станции за питейна вода в експлоатация
 • 2 928 пречиствателни станции за отпадъчни води в експлоатация

  ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

 • 551 областни и локални топлопреносни и охладителни мрежи
 •  3.4 милиона инсталации на многофамилни сгради в експлоатация
 • 49 милиона MWh произведена енергия
 • 2 086 производствени инсталации в експлоатация

  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

 • Услуги, свързани със събирането на отпадъци, за повече от 40 милиона души от името на местните власти
 • 553 500 стопански клиенти (без поддръжка на производствата)
 • 49 милиона тона отпадъци, оползотворени като материали и енергия
 • 591 завода за преработка в експлоатация

  СЕДЕМ РАЗРАСТВАЩИ СЕ ПАЗАРА

 • Веолия идентифицира седем разрастващи се пазара, сектори със значителен потенциал за генериране на приходи, в които изчерпването на ресурсите предопределя нарастващото търсене на тясно специализирана експертиза. В тези сектори се откриват нови възможности за предоставяне на екологични услуги, в които Веолия вече осигурява решения, в резултат от сравнителни анализи:
   
 • Кръгова икономика, която цели да реши проблема с изчерпването на суровините, водните и енергийните ресурси
 • Иновативни решения за подобряване на жизнения стандарт в градовете и свързаните с това услуги (Smart cities)
 • Елиминиране на най-опасните видове замърсяване като токсични отпадъци, утайки и замърсени отпадъчни води
 • Услуги, свързани с изваждане от експлоатация на нефтени платформи, кораби, самолети и атомни електроцентрали  (Decommisioning)
 • Хранително-вкусова промишленост, която работи в съответствие със строги стандарти за здраве, безопасност и качество
 • Минната индустрия, която изисква значителни ресурси
 • Нефтената и газова промишленост, която следва да спазва все по-високи екологични стандарти