Видео

Дискусионен форум в София "Кръгова икономика" 2018

Веолия и Софийска вода част от групата

Веолия в България

Веолия Полша

Оползотворяване на биогаз от Веолия

Вижте какво прави Веолия всеки ден

Отпадъчните води като алтернативен източник на енергия
Арас, Франция

Кръговата икономика в България. Примери за устойчиво развитие

Походът на водата

Съживената река