Вода

Предоставяме чиста питейна вода или чиста технологична вода, като пречистваме отпадъчните води или превръщаме утайките в ценен източник на енергия – ежедневните потребности.

Нашите експерти могат да Ви съдействат да проследявате и подобрявате цикъла на пречистването на питейната вода и отпадъчните води, оползотворяването на утайките и производството на зелена енергия, да съкращавате разходите, изпълнявайки целите си и спазвайки регулаторните изисквания. Предлагаме оферти при поискване и технически решения, разработени индивидуално за Вашия обект и/ или бизнеси.

Услуги
Система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси
Услуги
Услугата се предлага, както за цели сгради или етажни собствености за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти без допълнителна такса за обслужване
Услуги
Ние предлагаме изграждане на компютърни хидравлични модели на водоснабдителна система или части от нея с помощта на специализиран софтуерен продукт, в зависимост от нуждите и входящите данни, с които разполага клиента.
Услуги
Ние предлагаме обследване на съществуващи водоснабдителни системи (или мрежи) включващи заснемане, измерване на налягане и дебит в характерни възли, анализиране и хидравлично моделиране
Услуги
Ние предлагаме измерване и запис на свободния напор във водопроводната мрежа на посочено от клиента място
Услуги
Ние предлагаме Система за дистанционно отчитане, Комплексна услуга за доставка, монтаж, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, както и Малки водопроводни услуги.
Услуги
Ние предлагаме специфични и иновативни решения: цялостни адаптирани индивидуални решения за всички видове мрежи, системи за пречистване на вода, котли, чилъри и инсталации за сгъстен въздух
Услуги
Ние предлагаме трасиране и откриване на скрити течове, трасиране на проводи по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа
Услуги
Ние предлагаме почистване на канали, шахти, колектори и улични канали; инспекция на канали с видеокамера; подмяна и изграждане на канализационни отклонения
Услуги
Дългогодишният опит в изготвяне на проекти за улични ВиК мрежи и съоръжения и ВиК сградни отклонения ни дава възможност за качествено и професионално изготвяне на работни проекти, необходими за присъединяване на недвижими имоти и потребители към водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения
Услуги
Ние предлагаме анализ на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални, отпадъчни води и проби от утайки; вземане на проби от акредитирана лаборатория; анализ на технически химикали, използвани за пречистване на вода/ отпадни води
Услуги
Издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения, съгласуване на инвестиционни проекти, присъединяване на нови клиенти към водопроводната и канализационната мрежи, предоставяне на дигитални данни за ВиК мрежа
Услуги
Ние предлагаме възможност за пълен обхват от дейности по експлоатация на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води.
Услуги
Ние Ви предлагаме различни технически решения за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции