Корпоративна отговорност

Екологични аспекти

Опазването на околната среда е приоритет за Веолия, в съответствие с ангажимента й към клиентите да разработва и прилага решения, с които се оптимизира използването на ресурсите и те да се запазят за бъдещите поколения.

ENVIRONMENTAL DIMENSIONS
 
БОРБАТА СРЕЩУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
Компанията използва различни възможности за намаляване на емисиите на парникови газове, включително ежедневно управление, контрол на емисиите от съоръженията, които експлоатира, и използването на възобновяема и алтернативна енергия. Веолия работи и за намаляване на въглеродния отпечатък на обектите на клиентите.
 
НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
Намаляването на замърсяването и отпадъците от дейността ни е приоритет за Веолия:
  • Премахване на замърсяването на водите - 6 милиарда куб.м. се пречистват в около 2 928 градски пречиствателни станции за отпадъчни води, които Веолия управлява;
  • Намаляване до минимум на атмосферното замърсяване - Веолия използва цялия си експертен опит за намаляване на ефекта от дейностите си върху качествата на въздуха. Всички емисии от нашата дейност в световен мащаб са много под нормите, определени от Директивата на ЕС за промишлените емисии.
  • Качество на питейната вода - като определя здравето и безопасността на потребителите за свой приоритет, Веолия използва технологии, необходими за производството и разпределението на вода, които отговарят на най-високите стандарти за качество.
 
ОЦЕНЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
 Пречистването на отпадъчни води, събирането и преработването на отпадъци и управляването на енергийни ресурси са социално отговорни дейности, които допринасят за съхраняването и развитието на екосистемите. Веолия има ангажимент да продължи напред, като помага за разработването на екосистемни услуги и осъществява инициативи и решения, насочени към опазването и укрепването на екосистемите.