Първият ВиК оператор с екологичен сертификат ЕМАS у нас

Значима стъпка в спазването на международните екологични стандарти във водния сектор в България
„Софийска вода“, част от световния лидер на  екологични услуги Веолия, стана първия ВиК оператор, който бе регистриран от Министерството на околната среда и водите по схемата на Европейската общност за управление по околна среда и одит (ЕМАS).   Регистрираното съоръжение е Пречиствателната станция за питейна вода „Бистрица“ (ПСПВ Бистрица). Тя отговаря на високите изисквания на Регламент (ЕО) № 1221/2009 и е признание за образцовата организация и качество на работа в станцията. Непрекъснатият процес и контролът върху реда, по който се покриват изискванията на регламента, са доказани чрез проверка от независим акредитиран орган и Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“. Не са констатирани нарушения по нормативната уредба по околна среда и  жалби от заинтересовани страни по производствения цикъл на пречистването на питейната вода.    Решението за регистрация е издадено от Министерство на околната среда и водите,  въз основа на становище на Районната инспекция по опазване на околната среда – София, което удостоверява, че няма наложени имуществени санкции, издадени наказателни постановления или актове за административни нарушения във връзка с опазването на околната среда. Басейнова дирекция „Дунавски район“ също констатира пълно изпълнение на параметрите, условията и задълженията, заложени в условията на разрешителното за водовземане и за заустване на отпадъчни води при технологичния цикъл на ПСПВ „Бистрица“.    „Регистрацията по ЕМАS е ново доказателство за усилията на целия екип на „Софийска вода“ да държи, спазва и развива висок екологичен стандарт в работата  си. ПСПВ „Бистрица“ е основно съоръжение, което допринася за доброто екологично име на компанията. През последните години получаваме непрекъснато признание за нововъведения, които ни правят водещи в намирането на технологични екологични решения, и сертификацията по ЕМАS е още една  крачка в правилната посока“, заявява по повод завършилия процес по регистрация Васил Тренев - Изпълнителен директор на „Софийска вода“.   От пускането си досега ПСПВ „Бистрица“ е произвела почти 2 милиарда куб. м питейна вода с отлично качество при непрекъснат контрол и гарантиран непрекъсваем процес. Това количество се равнява на 4 пълни обема на яз. Искър.    Направените инвестиции при обновяването на управлението и работата на това и всички съоръжения, експлоатирани от „Софийска вода“, имат и друго екологично измерение. Произвежданата „зелена енергия“ в друго ключово съоръжение - Пречиствателна станция за отпадъчни води край Кубратово - задоволява в голяма степен енергийните нужди на „Софийска вода“ и прави оператора енергийно независим.