Индивидуални клиенти

Управление на отпадъците

Веолия предоставя услуги по събиране и извозване на всички отпадъци на гражданите, включително опасни и обемни битови отпадъци, отпадъци от електронно оборудване, гуми и биоотпадъци.

Individual Customers > Waste Management