Нашите ценности

Веолия,

5 основни ценности
зад ангажимента
за устойчивост

Основните ценности на "Веолия", а именно отговорността, солидарността, уважението, иновациите и проявяването на разбиране към клиента, са в основата на нейните икономически и социални резултати, както и на постиженията й в областта на околната среда.

ОТГОВОРНОСТ

Активно участие в изграждането на общество с ангажимент за устойчиво развитие

Веолия поема отговорност за популяризиране на хармоничното развитие на териториите и подобряване на условията на живот на заинтересованите от дейностите ѝ хора. В рамките на Групата Веолия, едни от основните приоритети са развитие на уменията на работещите и опазване на здравето и безопасността им.

СОЛИДАРНОСТ

В услуга на колективни и споделени интереси

Изискването за солидарност включва всички наши взаимоотношения със заинтересованите лица. Тази солидарност намира израз в непрекъснатото търсене на решения за предоставянето на основни услуги на възможно най-голям брой хора.

УВАЖЕНИЕ

Спазване на законите, вътрешните правила на Групата и уважение към другите

Тази ценност ръководи индивидуалното поведение на всеки в Групата и се изразява в спазване на законите и на вътрешните правила в Групата, както и в уважение към другия.

НОВОВЪВЕДЕНИЕ

Проучване и разработване на устойчиви решения за клиентите, околната среда и обществото

"Веолия" е поставила изследванията и иновациите в центъра на стратегията си, за да намира трайни решения за клиентите си, които да са в услуга и на цялото общество, и на околната среда.

ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ

В търсене на по-добра ефективност и качество на услугите

Веолия постоянно работи за подобряване на ефективността и качеството на предлаганите услуги. Да се вслуша в клиентите си означава за Групата, че е способна да удовлетворява техните очаквания - технически, икономически и свързани с обществото и околната среда, и да им предлага индивидуални и иновативни решения.