Правна информация

Правна информация

Чрез използването на този уебсайт („Сайтът“), потребителят („Потребителят“) приема условията за ползване.

Уебсайт - „Веолия Енвиронман СА“ (Veolia Environnement SA)

Сайтът предоставя информация за “Веолия Енвиронман“ (информацията по-долу) и нейните дъщерни компании.

Тя се публикува от „ВЕОЛИЯ ЕНВИРОНМАН СА“, акционерно дружество с капитал 2 816 824 115 евро, вписано в Търговския и фирмен регистър в Париж с №403 210 032, с централно управление на адрес: ул. „Дьо Ла Бьоти“ № 21 – 75008 Париж, Франция, и телефон: +33 (0)1 85 57 70 00.

Отговорен директор е г-н Лоран Обадиа.

Имейл: [email protected]

Сайтът се хоства от:
Amazon Web Services, Ирландия
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4

Защитени права и разрешения, предоставени на Потребителя

Съдържанието на този cайт, разработен от „Веолия Енвиронман“ и нейните дъщерни дружества или от тяхно име (наричано по-долу „Съдържание“), е защитено по-конкретно от законодателството за интелектуалната собственост и в частност, относно авторските права и търговските марки.

Съдържанието включва архитектурата, графичния дизайн (вкл. цветове, шрифтове и графичното оформление на екраните) и цялата информация и други елементи, налични на сайта, или до които се получава достъп на и/или чрез сайта, като документи, статии, снимки, илюстрации, образи, търговски марки и лога (особено тези на „Веолия Енвиронман СА“ и свързаните с бизнес направленията – вода, енергия и отпадъци), данни, база данни и цялото звуково съдържание (напр. гласове, музика или звукови ефекти), неподвижни изображения или анимирани графики (като анимации или видеа), специфични софтуерни разработки и програми за изтегляне на файлове. Това съдържание е изключителна собственост на Веолия Енвиронман СА и нейните дъщерни дружества, доставчици на технически услуги или други трети страни, които са разрешили на „Веолия Енвиронман“ СА или нейните дъщерни дружества да го използват.

„Веолия Енвиронман“ СА притежава марките Веолия и symbol, както и всички имена на домейни, които съдържат търговската марка Веолия.

Потребителят има достъп и може да ползва сайта и неговото съдържание, и евентуално да изтегля налични на сайта материали.

Потребителят не може:

- да копира, възпроизвежда, имитира, разпространява, излъчва, публикува, завежда или регистрира по какъвто и да е начин сайта или част от него и съдържанието му, чрез всякакви средства и на какъвто и да е носител;

- да адаптира, превежда, променя по всякакъв начин всички или всяка една част на сайта и съдържанието му чрез всякакви средства и на какъвто и да е носител;

- да създава композитни или деривативни изображения на основата на всички или отделни части от сайта или съдържанието;

- да декомпилира, използва реверсивно софтуерно инженерство или деасемблира целия сайт или части от него.

Всяко лице, което не спазва тези законови разпоредби, може да бъде обвинено в нарушение и да подлежи на предвидените в закона санкции, независимо от всякакви други претенции от страна на „Веолия Енвиронман“ и нейните дъщерни дружества.

Отговорност

„Веолия Енвиронман“ СА и дъщерните ѝ дружества не поемат каквато и да е отговорност за преки или косвени, случайни или последващи вреди, загуба на лични данни или доход, възникващи от или във връзка с ползването и функционирането на уебсайта и неговото съдържание.

„Веолия Енвиронман“ СА ще направи всичко възможно, за да осигурява постоянен достъп на посетителите до своя уебсайт. Независимо от това, Веолия Енвиронман СА не носи отговорност, ако по каквато и да е причина уебсайтът не е достъпен.

Към съдържанието периодично се правят промени и актуализации. Във връзка с това, „Веолия Енвиронман“ СА и дъщерните ѝ компании си запазват правото да извършват по всяко време модификации, поправки или промени.

Хиперлинковете на този сайт Ви позволяват да се прехвърляте в други сайтове. Тези линкове се осигуряват само за Ваше удобство и не предполагат реклама или одобрение от „Веолия Енвиронман“ СА и дъщерните ѝ дружества на уебсайтове на трети страни, към които препращат тези връзки. „Веолия Енвиронман“ СА и дъщерните ѝ дружества нямат контрол върху уебсайтовете на трети страни и не носят отговорност за условията на достъп до съдържанието на тези уебсайтове, линковете, които съдържат, продуктите или услугите, които предлагат, данните, които се съхраняват и/или използват на техните сървъри, или някакви промени и обновления по тях.

Препратки към търговски марки, имена на продукти, услуги, домейни и компании, различни от „Веолия Енвиронман“ СА и дъщерните ѝ дружества, не предполагат съществуването на някаква връзка между „Веолия Енвиронман“ СА и дъщерните ѝ дружества и въпросните компании, продукти, услуги или брандове.

Политика за поверителност – Събиране и използване на лични данни

„Веолия Енвиронман“ никога не изисква от потребителите да разкриват лични данни (име, адрес, имейл адрес, длъжност и др.).

Когато сърфирате в уебсайта, „Веолия Енвиронман“ може да използва „бисквитки“, които се състоят от информация, съхранявана на Вашия компютър в прости текстови файлове, които сървърът на „Веолия Енвиронман“ използва, за да чете и записва данни.

„Веолия Енвиронман“ внедри политика за използване на „бисквитки“ в съответствие с разпоредбите на френския закон №78-17 от 6 януари 1978 г. относно информационните технологии, файловете с данни и гражданските свободи, изменен със Закон №2004 -801 от 6 август 2004 г. (Закон на Франция за защита на данните), и с препоръките на Национална комисия по информатика и свободи (CNIL) – френският орган за защита на личните данни (за повече подробности вижте раздел „Информация за използване на „бисквитките“ на страницата за управление на „бисквитките“).

За получаването на конкретна информация или документ, може да се изисква и Вашата регистрация на сайта. Тази регистрация ще даде възможност на „Веолия Енвиронман“ да събира автоматично и обработва лични данни, като използването им се подчинява на разпоредбите на френския закон за защита на данните.

„Веолия Енвиронман“ Ви информира, че личните данни, които бихте предоставили онлайн чрез наличния на сайта формуляр за регистрация, се ползват единствено от упълномощени за целта лица от „Веолия Енвиронман“, обработващи и съхраняващи данните. Тези данни не се разкриват пред трети страни и могат да се предоставят само на трети лица, които обслужват сайта или са ангажирани със съдържанието или управлението му като подизпълнител на „Веолия Енвиронман“, както е предвидено във френския закон за защита на данните.

От третите страни се изисква да спазват сигурността и поверителността на данните и тези данни не се използват за никаква друга цел освен за функционирането и управлението на уебсайта, като се следват единствено указанията от „Веолия Енвиронман“.

„Веолия Енвиронман“ се съгласява да предприеме всички целесъобразни предпазни мерки, с които разполага, за да защити поверителността на личните данни.

За тази цел „Веолия Енвиронман“ Ви информира, че съгласно резолюция №2006-138 от 9 май 2006 г. на френската комисия CNIL, свързана с освобождаване от докладване за обработка на данни за информационни цели и външни комуникации (решение за освобождаване №7), базата данни, която съдържа лични данни, е в строго съответствие с рамката, определена в споменатото решение, като по този начин „Веолия Енвиронман“ се освобождава от изискването да изготвя декларация до CNIL.

„Веолия Енвиронман“ Ви напомня, че съгласно Закона на Франция за защита на данните имате право на достъп до и промяна на Вашите лични данни, както и да възразите срещу използването им. Можете да упражните правото си, като изпратите писмо до:

Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза № 47

Имейл: [email protected]

Изменение или заличаване на лични данни ще се изпълнява незабавно и най-късно в рамките на осем работни дни след получаване на Вашето искане.

„Веолия Енвиронман“ насочва вниманието Ви към факта, че определена информация, която не представлява лични данни и не може да Ви идентифицира, може да бъде записана на нашите сървъри (например използвани браузъри).

Компетентност и приложимо право

Уебсайтът и условията за неговото ползване се уреждат от френския закон. Парижкият съд е компетентен за вземане на решения при възникване на спорове, свързани с уебсайта и условията за неговото ползване.