Нашата Цел и Многоаспектна Ефективност

 

Полезността е в основата на нашата стратегическа визия

Убедена в ролята и полезността от дейностите, с които отговаря на очакванията на обществото, и насърчавана от своя председател и главен изпълнителен директор, Групата Веолия е една от първите френски компании, които определят своята цел. Той казва, че "един бизнес е проспериращ, защото носи ползи, а не нещо друго".

Целта на Веолия беше формулирана след дълъг процес и безпрецедентно сътрудничество между управителните органи на компанията, служителите, комитета на добронамерено критичните (външни експерти), клиенти, експертни групи и други.

Целта на Веолия беше одобрена от Съвета на директорите и представена на годишното Общо събрание на акционерите на 18 април 2019 г.

 

 

Целта на Веолия не е само мото, тя е изразена в документ

Целта на Веолия е да допринесе за прогреса на човечеството, като твърдо се ангажира със зададените от ООН цели за устойчиво развитие за постигане на по-добро и устойчиво бъдеще за всички. Предвид тази цел, Веолия си поставя задачата да „Възобновява световните ресурси“ чрез дейностите си за опазване на околната среда.

 

 

Целта на Веолия е обусловена от отговорите на 4 въпроса:

 • Какви ползи носи Веолия за обществото?
 • Каква е нейната мисия?
 • Какво отличава Веолия от другите компании?
 • С кого и как се споделя създаваното благосъстояние?

 

Научете повече за Целта на Веолия тук.

Създаване на стойност за всички наши заинтересовани страни

...МНОГОАСПЕКТНА ефективност...

Повече от всякога "Веолия" отстоява водещата си роля в справянето с основните предизвикателства на екологичната трансформация, пред които са изправени компаниите, властите и гражданите.

Ангажиментите на Веолия по отношение на корпоративната социална отговорност (КСО) важат за всички нейни дейности по цял свят и за всички служители на Групата. Всеки ангажимент има подкрепата на член на изпълнителното ръководство (наречен "спонсор"). Управлението на ангажиментите е под контрола на различните ръководни органи, като тяхното изпълнение е отговорност на оперативните екипи.

 

Ангажименти по отношение на КСО и показатели за изпълнение на целите

През 2020 г. ще се прилага двойна система за отчитане на напредъка: девет ангажимента по КСО и табло за отчитане на целите за многоаспектна ефективност.

Програмата за деветте ангажимента в периода 2015 – 2020 г. няма да бъде подновявана след 2020 г., но целите остават в сила: повечето ще бъдат включени (в същия вид или от различна гледна точка) в таблото за отчитане на многоаспектната ефективност: целите, които не са включени в таблото, продължават да се проследяват вътрешно чрез докладване от ЧР и плана относно екологичните цели за 2020 – 2023 г. През 2021 г. предстои "Веолия" да публикува подробни данни за ангажиментите си по КСО за 2015 – 2020 г. и за показателите за целите през първата година.

 

АНГАЖИМЕНТ

ЦЕЛИ 2020 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019 г.

Ангажимент за всички дейности: управление на екологичната ефективност

 • Внедряване на вътрешна система за управление на околната среда (СУОС) за всички наши експлоатационни дейности

90%

Устойчиво управление на природните ресурси чрез насърчаване на кръговата икономика

 • Генериране на повече от 3,8 млрд. евро приходи чрез кръгова икономика

5,2 млрд. евро

Принос в борбата с климатичните промени

 • Улавяне на над 60% от метана от депата за отпадъци, които експлоатираме
 • Намалени емисии – 100 млн. т CO2 еквивалент
 • Избегнати емисии –  50 млн. т CO2 еквивалент
 • 60,7%

 

 

 

 

 • 78,2 млн. т CO2 еквивалент

 

 • Избегнати 33,2 млн. т. CO2 еквивалент

Запазване и възстановяване на биоразнообразието

 • Оценка и изпълнение на план за действие в 100% от обектите със сериозни проблеми по отношение на биоразнообразието

71%

Изграждане на нови модели на взаимоотношения и създаване на стойност с нашите заинтересовани страни

 • Установяване на важно  партньорство, основано на създаването на споделена стойност във всяка бизнес зона и сегмент за растеж

41 партньорства в 11 от 11 бизнес зони и 6 от 7 сегмента

Принос за развитието и привлекателността на регионите

 • Поддържане на над 80% разходи, реинвестирани в регионите

86,3%

Предоставяне и поддържане на услуги, жизненоважни за човешкото здраве и развитие

 • Принос към Целите за устойчиво развитие на ООН по начин, по който допринесохме към Целите на хилядолетието за развитие

10,7 млн. души с достъп до питейна вода и 4,5 млн. души с достъп до канализация в страни със затруднен достъп

Гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд

 • Постигане на коефициент на честота на трудови злополуки 6,5

8,12%

Насърчаване на професионалното развитие и ангажираност на всеки служител

 • Осигуряване на обучение за повече от 75% от служителите всяка година

79,5%

 • Поддържане на над 80% ангажираност на мениджърите

92%

Гарантиране на многообразие и спазване на основните човешки и социални права в рамките на компанията

 • Осигуряване на достъп до механизъм за социален диалог за повече от 95% от служителите

87,6%

 

 

"Веолия" пое ангажимент за многоаспектна ефективност

 

Ефективност в сферите на икономиката, финансите, търговията, човешките ресурси, социалната и екологичната област: навсякъде е необходима една и съща степен на внимание и високи стандарти. 18 ключови показатели за ефективност, заедно с напредъка за постигане на целите за 2023 г., ще бъдат проверявани и оценявани всяка година от независими трети страни. Те ще се вземат предвид при изчисляването на променливата част от възнаграждението на членовете на изпълнителното ръководство на "Веолия".

 

 

Преки и непреки ползи за компаниите и просперитет в регионите, в които осъществяваме дейности

...РЕГИОНИ...

Социално-икономическият отпечатък на "Веолия"

"Веолия" оценява социално-икономическия си отпечатък, за да постигне по-добро разбиране на въздействието от своята дейност извън преките резултати от заетостта и създаваната от Групата стойност. Така "Веолия" има възможност да измери количествено непрякото въздействие върху веригите на доставки и въздействията, свързани с потреблението на домакинствата и публичните разходи. През 2019 г. това оценяване обхвана обектите на Групата по целия свят, като за база бяха използвани паричните потоци в 51 основни страни, които взети заедно съставляваха 99% от EBITDA на "Веолия" за 2018 г.

Проучването, проведено от "Utopies", разглежда въздействието на дейностите на компанията от две различни страни: подкрепа на заетостта и създадено благосъстояние.

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО

 • 922 122 работни места в световен мащаб с подкрепата на бизнеса на "Веолия"
 • 45 711 млн. евро създадено благосъстояние в световен мащаб (принос към БВП)
 • 547 784 работни места, обусловени от потреблението на домакинствата и публичните разходи, които съставляват 59%
 • 214 747 непреки работни места във веригата на доставките, които съставляват 23%
 • 159 591 пряко разкрити работни места, които съставляват 17%