Veolia

Целеустремени,
с оптимизъм, заедно!

Във Веолия вече сме 220,000 Resourcers, които посрещаме предизвикателствата на екологичната трансформация по целия свят.

Когато екипите на Веолия поеха управлението и мониторинга на пречиствателната станция за отпадъчни води на Knauf Видин, се въведе нов и много по-строг химико-технологичен контрол. Вижте във видеото!
Предоставяме чиста питейна вода или чиста технологична вода, като пречистваме отпадъчните води или превръщаме утайките в ценен източник на енергия – ежедневните потребности.
Ние предлагаме повече от технически услуги: увеличаване на жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, осигуряване разполагаемост на активите, минимизиране на разходите по отношение на използването на енергия и вода, както и експлоатационните разходи и въглеродните емисии.
Система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси
Групата Веолия разработва и предоставя решения за управлението на услуги в сферата на водите, енергията и отпадъците, с което допринася за устойчивото развитие на общностите и индустриите.
Нашата амбиция е огромна, също както и нашата решителност
Днес природните ресурси са все по-оскъдни при нарастващите потребности на все по-гъсто населения и урбанизиран свят, който е изправен пред проблеми, свързани с изменението на климата