Veolia

Нашата амбиция е огромна, както и решителността ни
Днес природните ресурси са все по-оскъдни при нарастващите потребности на все по-гъсто населения и урбанизиран свят, който е изправен пред проблеми, свързани с изменението на климата
Ние предлагаме повече от технически услуги: увеличаване на жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, осигуряване разполагаемост на активите, минимизиране на разходите по отношение на използването на енергия и вода, както и експлоатационните разходи и въглеродните емисии.
Предоставяме чиста питейна вода или чиста технологична вода, като пречистваме отпадъчните води или превръщаме утайките в ценен източник на енергия – ежедневните потребности.
Групата Веолия разработва и предоставя решения за управлението на услуги в сферата на водите, енергията и отпадъците, с което допринася за устойчивото развитие на общностите и индустриите.
Услуги
Система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси
Услуги
Ние предлагаме анализ на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални, отпадъчни води и проби от утайки; вземане на проби от акредитирана лаборатория; анализ на технически химикали, използвани за пречистване на вода/ отпадни води
Целта на Веолия е да допринесе за прогреса на човечеството, като твърдо се ангажира със зададените от ООН цели за устойчиво развитие за постигане на по-добро и устойчиво бъдеще за всички.