Бизнес дейности: управление на води, управление на отпадъци, енергийно управление

Присъства на пет континента с повече от 171,000 служители, Веолия проектира и внедрява решения за управление на водите, на отпадъците и енергийно управление, които допринасят за устойчивото развитие на градове и индустрии. Тези три взаимно допълващи се дейности позволяват Веолия да подпомогне за развитието на достъп до ресурси, както и запазване и подновяване на наличните ресурси.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Веолия контролира всички етапи от водния цикъл и може да преодолее множеството предизвикателства на местните власти и индустриалните клиенти: управление на ресурсите, производство и доставяне на питейна вода и промишлена технологична вода, отвеждане, пречистване и рециклиране на отпадъчни води от всички източници, както и вторични продукти от пречистването ѝ (органична маса, соли, метали, сложни молекули и енергия), управление на връзките с клиенти, както и проектиране и строителство на инфраструктура, свързана с мрежи и пречистване.

Цялата тази експертиза дава възможност на Веолия да подкрепя клиентите си в осъществяването на интегрирано и устойчиво управление на водните ресурси.

Водовземане и доставка на питейна вода

Веолия проектира, инсталира, експлоатира и поддържа всички видове водоснабдителни мрежи. Пътят на водата е в основата на дейността на Веолия, която гарантира запазването на качеството на питейната вода от станцията за пречистване на водата до клиента.

Качеството на заустваните отпадъчни води също се следи непрекъснато, за да се оптимизира ефективността на процесите, които се осъществяват в пречиствателните станции, експлоатирани от Групата. 

Пречистване на водата

Освен проектиране, строителство и експлоатация на пречиствателни станция Веолия предлага и портфолио от над 350 собствени технологии, предоставящи решения на проблемите на общностите и индустриалните клиенти, свързани с управлението на водата. 

Производство на питейна и условно чиста вода (вкл. производството на свръхчиста вода, обезсоляването на морска вода и пречистването от нови видове замърсители) и пречистване и рециклиране на отпадъчни води от всякакъв характер, както и третиране и оползотворяване на отпадъци (органична материя, соли, метали, сложни молекули и енергия), чрез използване на иновативни решения за производството на реагенти, зелена енергия, торове и дори биопластмаси.

Връзка с клиентите

Веолия е разработила голям брой инструменти за обслужване на клиентите, които са адаптирани към нуждите на местните власти и улесняват изпълнението на официалните задължения на клиентите. В помощ на клиентите си Групата изгражда телефонни центрове и местни центрове за обслужване на клиентите. Клиентите получават достъп до уеб портали и мобилни приложения, чрез които попълват официалните си документи и получават информация онлайн.

"Умни" услуги

„Умните“ технологии на Веолия допринасят за непрекъснатото подобряване на оперативната ефективност на съоръженията:

Интегрираните контролни центрове следят за състоянието на услугите в реално време и препращат информация за аномалии към контактните центрове, които след това планират работата на терен.  

Системата за управление на енергията следи потреблението на енергия от съоръжения, свързани с управление на водата, експлоатирани от Групата, и идентифицира областите, в които е необходима оптимизация.   
Веолия е разработила услуга за електронен мониторинг, която позволява на физическите лица, местните власти и индустриалните клиенти да контролират по-добре потреблението си на вода. 

Проектиране и изграждане на инфраструктура

Veolia Water Technologies, която е дъщерна фирма на Веолия, обединява технологични и инженерни услуги, с цел предлагане на широка гама от решения за пречистване на водата. Компанията предоставя цялостни решения на местните власти и индустриалните клиенти като производство на питейна, условно чиста и свръхчиста вода, станции за обезсоляване на морска вода, системи за пречистване и повторно използване на генерираната отпадъчна вода и утайка при спазване на действащите разпоредбите в областта на околната среда.

ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ

Като компания с ключова роля в енергийното управление, Веолия има уникален експертен опит в енергийната ефективност, управлението на мрежи за отопление и охлаждане и производството на възобновяема енергия. Като партньор на градове и индустрии, Групата им съдейства да оптимизират покупката на енергия, осигурява баланс в енергийния им микс, като включва енергия от възобновяеми източници, и прави необходимите промени, за да подобри енергийната ефективност на тяхното оборудване.

Мрежи за отопление и охлаждане

Стотици градове по света повериха на Веолия експлоатацията и поддръжката на мрежите си за отопление, вентилация и климатизация, които осигуряват централно отопление, гореща вода и охлаждане на обществени и частни сгради.

Групата помага на градовете да определят нисковъглеродна енергийна стратегия, като разработва енергиен микс, в който се дава предимство на възобновяемите или алтернативни източници на енергия: геотермална енергия, биомаса, комбинирано производство на топло- и електроенергия или оползотворяване на топлината, получена при изгарянето на битови отпадъци, станции за пречистване на отпадъчна вода и др. 

Енергийни услуги за сгради

Веолия разработва енергийни услуги за намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии на сградите, като същевременно запазва комфорта за обитателите им. Въз основа на енергиен одит Групата изготвя план за подобряване, който включва монтиране на ефективно в енергийно отношение оборудване, средства за наблюдение на потреблението на енергия и управление на ефективността, както и уреди, които насърчават обитателите да пестят енергия. 

Hubgrade е хипервизионна система и услуга за контрол на енергийната ефективност на сгради и инфраструктура, разработена от Веолия. Проектирана като напълно интегрирана платформа за управление, Hubgrade събира данни в реално време, които се анализират от експертите на Групата с цел оптимизиране на дейностите. Този инструмент дава възможност за допълнителна икономия на енергия до 15% чрез енергийната ефективност на сградите в сравнение с други услуги за енергийна ефективност на пазара. В момента Веолия управлява 9 Hubgrade центъра по целия свят. 

Компании за комунални услуги

Енергийните решения на Веолия отговарят на изискванията на индустриалните клиенти за надеждност, качество, достъпност и цена, тъй като за тях енергията е ключов фактор за конкурентоспособност. Групата оптимизира комуналните услуги за индустрията, независимо от техния характер (производство на пара, климатизация, електричество, сгъстен въздух), както и потреблението на енергия, свързано с процеси и промишлени сгради. Това позволява на Веолия да гарантира доставките за клиентите си и да намалява потреблението им на енергия и въглеродния им отпечатък.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

"Веолия" е еталон в световен мащаб в управлението на неопасни и опасни отпадъци (твърди или течни). Компанията е ангажирана в целия жизнен цикъл на отпадъците, от събирането до крайната преработка, като поставя приоритет на оползотворяването им.
Като заинтересована страна в кръговата икономика, "Веолия" разработва иновативни решения за увеличаване на процента на рециклиране на отпадъците и оползотворяването им като материали или енергия.

Събиране на отпадъци

Битови отпадъци, неопасни отпадъци от търговска и промишлена дейност, строителни отпадъци, органични отпадъци, опасни отпадъци от търговска и промишлена дейност: разнообразието от видовете отпадъци превръща тяхното събиране в логистично предизвикателство.

Веолия предлага множество системи за събиране на отпадъци, адаптирани към географските и икономическите интереси на клиентите си. Отпадъците от един и същи вид се събират на определени за целта обекти и се компресират, преди да бъдат транспортирани до подходящи площадки за сортиране или преработка.

Оползотворяване на отпадъчни материали

Веолия транспортира твърдите отпадъци до специални центрове за сортиране. Отпадъците, получени в резултат на събирането на битови отпадъци и безопасни отпадъци от промишлена и търговска дейност, се транспортират във високопроизводителни сортировъчни центрове, които се експлоатират от Групата.

За да се постигне 95% оползотворяване се използват множество патентовани процеси, като адаптивна система на последователно сортиране на отпадъци (TS2A).
Така оползотворените отпадъци се превръщат във вторични суровини за индустрията. Веолия рециклира и съставни отпадъци като батерии и електронни карти.

От отпадъци към енергия

Неопасните отпадъци, които не подлежат на рециклиране, се транспортират към инсталации за изгаряне или депа. Процесът по изгаряне генерира енергия под формата на пара, която може да захранва топлофикационни мрежи в жилищни райони или промишлени предприятия, или да бъде превърната в електричество с помощта на турбини.  

Произведената електроенергия се използва за захранване на националната електроразпределителна мрежа. Веолия улавя газовете, които се отделят при ферментацията на органични отпадъци в депата. Биогазът може да се доставя директно към разпределителната мрежа, да се използва за производството на енергия чрез турбини или двигатели, или да се използва като гориво за превозни средства. 

Продукти при оползотворяването на органични отпадъци

Утайката от отпадъчни води, зелените отпадъци и органичните отпадъци от домакинствата или кетъринговата индустрия, хранително-вкусовата промишленост или земеделския сектор се оползотворяват чрез дейността на дъщерни дружества на Веолия, специализирани в преработването на органични отпадъци. Преработката се извършва или чрез контролирано компостиране, или анаеробно гниене в съоръжения за производството на биогаз. 

Произведеният компост се използва като тор в селското стопанство, а генерираният при ферментацията метан се оползотворява, като се използват същите процеси като тези за биогаза от депата за отпадъци.

Третиране на опасни отпадъци

Веолия е световен лидер в третирането, рециклирането и оползотворяването на опасни отпадъци, както и в рекултивацията на почвите, благодарение на дъщерните си дружества, специализирани в тези дейности. 

Според източника и състава си, опасните отпадъци могат да бъдат изгаряни или третирани по физико-химичен начин в пригодени за целта съоръжения или да се стабилизират и заравят в специални депа. 

Демонтиране на съоръжения и почистване на район от замърсяване

Групата Веолия управлява проекти за демонтиране на промишлени съоръжения и оборудване, достигнали края на експлоатационния си живот, като летателни апарати, кораби, влакове и нефтени платформи. Веолия осъществява дейности по демонтаж, премахване на азбест, оползотворяване на рециклируеми материали, преработка на нерециклируеми отпадъци и възстановяване на замърсени зони. 

Веолия участва и в рехабилитирането на райони, където все още са налице следи от предишно замърсяване: преустройството на изоставени индустриални зони, почистването на инцидентни разливи и модернизацията на промишлени обекти. 

Услуги за почистване на населени места

Чистотата е определящ фактор за атрактивността на градовете и е въпрос, свързан с общественото здраве и сигурността на гражданите.  

Веолия предлага непрекъснати услуги по почистване на база ангажимент за ефективност, които включват поддръжката и почистването на обществени места, механизирано почистване на улици и третиране на фасади. Групата е разработила и услуги за спешно съдействие при отстраняване на случайно замърсяване на обществени пътища или индустриални обекти. 

Промишлена поддръжка и почистване 

За индустриалните си клиенти Групата предлага сервизно обслужване и поддръжка на производствени линии и осигурява пълна гама от специализирани услуги за оптимизиране на ефективността на производствените съоръжения и удължаване на експлоатационния им живот.