Здраве и безопасност

Веолия е поела ангажимент за по-голяма закрила на всички служители срещу професионални рискове и за подобряване на безопасните условия на труд на работното място. Поради това повече от 36% от програмите за обучение на служителите през 2013 г. бяха насочени към безопасност и здраве при работа

Подобряване на превенцията, безопасните и здравословни условия на труд 

Веолия осъзнава напълно, че подобряването на здравословните и безопасни условия на труд за служителите благоприятства както дейността на компанията, така и благополучието на работниците и служителите. Компанията е възприела превенцията, безопасните и здравословни условия на труд за основна текуща цел в своите дейности, а през 2013 г. ръководството поднови ангажимента си към изпълнението на тези мерки като механизъм за промяна. Целта е да се насърчава инициативата, да се подкрепят усилията в тази насока и да се ангажират служителите на всички нива  в организацията и заинтересованите лица извън нея, за да се гарантира тяхното физическо и умствено здраве.  Превенцията, безопасните и здравословни условия на труд са нещо повече от стратегия, това е неразделна част от основните дейности и процеси на компанията.
 

Предотвратяване на професионалните рискове

Веолия реализира планирана инициатива под ръководството на висшия мениджмънт, която се основава на видимия ангажимент на всички мениджъри и системата за непрекъснато подобряване, позволяваща изпълнението на задълженията, постигане на заложените цели и поддържане на принципите, включени в ангажимента към превенцията, безопасните и здравословни условия на труд.

На 1 юли 2013 г. Веолия подписа Сеулската декларация за безопасност и здраве на Международната организация на труда в Женева, с която се признава фундаменталното човешко право за безопасни и здравословни условия на труд. Като част от своите ангажименти Веолия насърчава непрекъснатото подобряване по отношение на превенцията, безопасните и здравословни условия на труд, застъпено в декларацията, информира заинтересованите лица и поощрява диалога между служителите по този въпрос. 

В допълнение, в рамките на компанията бяха отбелязани иновативни практики по отношение на безопасност и здраве при работа. Две от тях бяха отличени с награди за социални иновации, като беше подчертано как безопасността прониква във всеки аспект на политиката за взаимоотношения на служителите на Веолия.