Етика и Осигуряване на съответствието

При осъществяването на дейността си в 48 държави, Веолия стриктно спазва международните закони и споразумения, свързани с човешките и социалните права, в компанията и в отношенията си със заинтересованите лица. Културното разнообразие на Групата стои в основата на тези ценности и правила на поведение.

 

Етичният кодекс е еталон за всички служители на Веолия. Наличен на корпоративните уебсайтове и вътрешния сайт, той очертава ценностите, правилата за поведение и действията на Групата.

 

Ценностите са в основата на икономическите, социалните и екологичните постижения. Те намират израз и в уменията и моделите на поведение, които всеки служител във Веолия е поел ангажимент да спазва ежедневно.

 

Въведена е и Харта за поведението на мениджърите, като по този начин се гарантира, че основните ценности на Групата се споделят и уважават във всяка компания.

 

Настоящият "Етичен кодекс" е от изключително значение за "Веолия", тъй като чрез този инструмент групата се старае да популяризира ценностите си, както сред собствените си служители, така и сред всички заинтересовани страни.

 

Етичното ръководство има две приложения: "Ръководство за спазване на законодателството в областта на конкуренцията" и "Ръководство за управление и свеждане до минимум на рисковете от подвеждане под отговорност при осъществяване на дейностите на Групата".

 

Дейностите в Групата Веолия за осигуряване на информация и обучения за изпълнението на принципите, залегнали в двете ръководства, се организират от Правната дирекция на Групата. Програма за обучение, свързана с конкурентното право, и програма за обучение, която обхваща превенция на рисковете от подвеждане под отговорност и повишаване на осведомеността относно корупционните рискове, са въведени във всички региони, в които Веолия осъществява дейност.