Нашата Цел и Многоаспектна Ефективност

Мощен двигател за възстановяване и трансформация

Веолия надгражда ESG модела, като дефинира пет сфери, които взаимно се допълват и според нас трябва да са в баланс:

  • екологични дейности,
  • социално отговорни дейности,
  • грижа за служителите,
  • икономическа и финансова дейност
  • търговска дейност.

Тази многоаспектна ефективност е инструмент за управление, с който превръщаме нашата цел - екологичната трансформация - в реалност.

В България Веолия работи по няколко цели от стратегията за многоаспектна ефективност, като по-голямата част са свързани с околната среда. Основен фокус представляват дейностите по опазване на биоразнообразието в нашите обекти.

Полезността е в основата на нашата стратегическа визия

Целта на Веолия беше одобрена от Съвета на директорите на компанията и представена на годишното Общо събрание на акционерите на 18 април 2019 г.

Целта на Веолия беше формулирана след дълъг процес и безпрецедентно сътрудничество между управителните органи на компанията, служителите, комитета на добронамерено критичните (външни експерти), клиенти, експертни групи и други.

Убедена в ролята и полезността от дейностите, с които отговаря на очакванията на обществото, Групата Веолия е една от първите френски компании, които определят своята цел. Антоан Фреро, Председател на Веолия казва, че "един бизнес е проспериращ, защото носи ползи, а не нещо друго".

ОБЩЕСТВО

Нашият ангажимент подкрепя човешките и обществените потребности

БИЗНЕС

Работим заедно с нашите клиенти за опазване на биоразнообразието на техните територии

ОКОЛНА СРЕДА

Взаимодействаме директно с природата, за да опазваме околната среда, по-конкретно чрез пречистване на отпадъчните води, за да гарантираме, че водата, която се зауства в реките не е замърсена

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Повишаваме информираността за по-щадящи околната среда практики сред нашите служители, клиенти и подизпълнители

Целта на Веолия не е само мото, тя е изразена в документ

Целта на Веолия е да допринесе за прогреса на човечеството, като твърдо се ангажира със зададените от ООН цели за устойчиво развитие за постигане на по-добро и устойчиво бъдеще за всички. Предвид тази цел, Веолия си поставя задачата да "Възобновява световните ресурси" чрез дейностите си за опазване на околната среда.

Целта на Веолия е обусловена от отговорите на 4 въпроса:

  • Какви ползи носи Веолия за обществото?
  • Каква е нейната мисия?
  • Какво отличава Веолия от другите компании?
  • С кого и как се споделя създаваното благосъстояние?

Създаване на стойност за всички заинтересовани страни

...МНОГОАСПЕКТНА ЕФЕКТИВНОСТ...

 

Преки и косвени ползи за бизнеса и просперитета в регионите, в които работим

...РЕГИОНИ...