Поехме ангажимент и работим за екологичната трансформация

Изменение на климата, изчерпване на ресурсите, срив в биоразнообразието, повсеместно замърсяване: неотложните екологични проблеми изискват да излезем извън рамките на самия преход. Не можем повече да се бавим и да се надяваме да променяме методите си постепенно. Време е за избор – решителен и конструктивен. Време е за екологична трансформация.

Нашата амбиция е огромна, също както и нашата решителност

За хората никога преди екологичните проблеми не са били толкова очевидни, а последиците от тях за нашите общества – толкова реални. С амбицията да бъде компания - еталон за екологична трансформация, Веолия се ангажира да ускори и разшири внедряването на съществуващи решения, като същевременно разработва решения за бъдещето. Продължаваме напред, заедно с всички наши заинтересовани страни, убедени, че икономическите, социалните и екологичните предизвикателства трябва да са едно неделимо цяло.


Нашият манифест

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКОЛОГИЧНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ??

Екологичната трансформация означава да адаптираме, подобряваме, и отдаваме приоритет на устойчивите модели на производство и потребление. Това означава да поставяме опазването на околната среда в основата на нашите процеси, решения и най-вече – нашето мислене.

Защо това е толкова важно?

В началото на 2022 г. Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикува последния си доклад, оценяващ въздействието на климатичните промени, както и възможни решения. Разглеждайки настоящите научни, технически и социално-икономически познания, Междуправителствената експертна група подчертава колко важна е сигурността на водните ресурси занапред.

От решаващо значение за секторите, които разчитат в голяма степен на водата, е да се адаптират, за да намалят приноса си за ускоряването на климатичните промени – по-специално земеделието, енергетиката и използването на вода за промишлени цели. Технологиите в тези сектори, "които намаляват въглеродните емисии чрез насърчаване на ефективното използване на водата, могат да подпомогнат успешното адаптиране".

Така например изменението на климата има отрицателно въздействие върху водноелектрическата и топлоелектрическата енергия, за чието производство водата е ключов елемент. Тези източници на енергия осигуряват общо 94,7% от световното производство на електроенергия.

Ние във Веолия работим непрекъснато, за да разработваме нови решения и подобряваме вече съществуващите, като се стремим да предоставяме радикални решения за сериозни проблеми, заедно със и за заинтересованите страни: местните власти, производителите, гражданското общество, служителите и други.