Опазване на биоразнообразието

Биоразнообразието е особено важно за нашето оцеляване и благополучие. Животните, растенията, бактериите и другите микроорганизми изграждат естествения свят и функционират хармонично в екосистеми, които осигуряват жизненоважни за човешкото здраве ресурси като кислород, храна, вода и лекарства.

Замърсяването на околната среда води до изчезването на видове и намаляване на местообитанията им. Урбанизирането на териториите става все по-голяма заплаха за биоразнообразието.

Групата Веолия пое ангажимент за опазване на биологичното разнообразие на териториите на своите обекти и изпълнение на програма за опазване на биоразнообразието с конкретни цели.

Инициативите на дружествата на Веолия в България – "Софийска вода" и "Веолия Енерджи Варна" – са изключително добър пример за отговорност и загриженост за важните теми на нашето съвремие, а следването на този пример и от други компании и институции е предпоставка за постигането на глобални резултати в усилията за изучаване и опазване на биоразнообразието. Именно това е част от Целта и мисията на Групата Веолия.

През първият етап на програмата беше направена оценка на състоянието на биологичното разнообразие на обектите ни в България с изготвяне на доклади, в които са описани всички установени видове, мерки и препоръки за съхранение и подобряване на състоянието му.

Вторият етап от програмата е ежегодното попълване на разработената от Групата специална платформа, в която да се оцени отпечатъка на дейността на фирмата върху биоразнообразието.

Това наложи по-задълбочено обследване на флората и фауната на пречиствателните станции за питейни води "Бистрица" и "Панчарево" през 2019 г., а през 2020 г на пречиствателната станция за питейни води "Мала Църква" и на топлоцентралата "Веолия Енерджи Варна". Това обследване се извърши от екип на Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ) и Варненския университет, които изготвиха Доклади за състоянието на биологичното разнообразие (Оценка, анализ и препоръки) за всеки от обектите.

Основен извод от докладите беше, че видовото разнообразие е богато, въпреки малките площи, стопанисвани от "Веолия България", и е в добро състояние, което означава, че дейността на фирмата не оказва негативно влияние върху него.

През 2021 г., 2022 г. и 2023 г. се проведоха специализирани одити за оценка на биоразнообразието и нивото на постигане заложените цели в програмата. Въпросите, които бяха заложени в одита са свързани със светлинното замърсяване, наличието на инвазивни видове и борбата с тях, използването на фитосанитарни продукти, познаването на биоразнообразието на обектите и полагането на допълнителни грижи за подобряване на състоянието им, оценка на въглеродните емисии и други.

През 2023 г. за четирите чувствителни обекта на Веолия в България бяха постигнати 100% изпълнение на поставените от Групата цели, а на петия ни обект (Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води), който е категоризиран като нечувствителен, е постигнато 89,7% изпълнение.

Горди сме от проверката, защото постигнатите резултати за трите поредни години нареждат "Веолия България" на челни позиции в опазването и грижата за биологичното разнообразие сред останалите от Групата Веолия в цяла Европа.

На територията на пречиствателните станции на "Софийска вода" и на топлоцентралата "Веолия Енерджи Варна" има птици, пеперуди, язовци, влечуги, рядък защитен вид орхидея, както и кошери с пчелни семейства. Служителите ни ежегодно преминават обучения, свързани с опазването на биологичното разнообразие на станциите.

За популяризиране на биологичното разнообразие на станциите са изградени образователни пътеки с табели с характерните видове с богат снимков материал и описание. Всички те повишават осведомеността, както на служителите, така и на нашите гости.

100%

изпълнение на поставените на Веолия България от Групата цели в грижата за Биоразнообразието през 2023 г.

936

растителни видове

594

животински видове