Здраве и безопасност при работа
Правила “Винаги в безопасност”

Правила "Винаги в безопасност" за мениджъри

 • ВИНАГИ спазвам правилата и разпоредбите за здраве и безопасност на работното място.
 • ВИНАГИ давам своя пример и открито показвам достоен за подражание ангажимент към безопасността и здравето като ценност на компанията.
 • ВИНАГИ гарантирам, че безопасността и здравето са от първостепенно значение при планирането на работата и в производството.
 • ВИНАГИ се уверявам, че служителите са получили подходящото обучение по безопасност и имат правото да изпълняват възложената им задача или дейност.
 • ВИНАГИ предприемам всички разумни стъпки за установяване и отстраняване на всякакви известни рискове, преди да позволя на служителите да пристъпят към изпълнението на работните задачи или дейности.
 • ВИНАГИ разглеждам управлението на рисковете чрез йерархия на контролите (технически контроли като: премахване или заместване; административни контроли като: означения и предупреждения; с личните предпазни средства като крайна мярка на защита).
 • ВИНАГИ давам на служителите правото и им възлагам отговорността да коригират и/или докладват всякакви опасни ситуации, действия или условия, забелязани на работното място – до и включително СПИРАНЕ на работа, когато е необходимо.
 • НИКОГА не изисквам от служител да изпълнява опасно действие.

 

Правила "Винаги в безопасност" за всички служители

 • ВИНАГИ спазвам всички приложими регулаторни, вътрешнофирмени и клиентски правила, регламенти, инструкции за работа, политики, процедури, добри практики и стандарти в сектора по отношение на безопасността и здравето при работа.
 • ВИНАГИ нося необходимите лични предпазни средства.
 • ВИНАГИ изпълнявам задачите и дейностите с необходимата квалификация, разрешение и предварително планиране.
 • ВИНАГИ поемам отговорността и задължението да прекратя опасно поведение или дейност, да докладвам своевременно на ръководството за проблема и да си сътруднича с ръководството за намирането на безопасно решение.
 • ВИНАГИ съм работоспособен по време на работа – не съм под влияние на умора, наркотици и алкохол.
 • ВИНАГИ докладвам всички свързани с работата наранявания/болести, небезопасни условия, небезопасни работни практики, “near-miss” инциденти и опасности.
 • НИКОГА не правя компромис със собствените си безопасност и здраве и тези на хората около мен заради печалбата, производството, комфорта или удобството.