Сертификати

"Софийска вода" АД има внедрена Интегрирана системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа за всички дейности на компанията по стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, като системата е сертифицирана от независим сертификационен орган.

През 2020г. "Софийска вода" АД е сертифицирана и съгласно ISO 37001:2016 "Системи за борба с подкупването" след преминат успешно сертификационен одит на системата от Органа по сертифициране ТЮФ НОРД – България.

 

"Софийска вода" АД притежава също така и регистрация по екологичния стандарт EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), като съответствието също е потвърдено от независим сертификационен орган.

Модерната лаборатория (Лабораторен изпитвателен комплекс) на "Софийска вода" АД е акредитирана по БДС EN ISO/ IEC 17025:2018, като предоставя лабораторни услуги и на външни клиенти.

Високото качество на предоставяните услуги е основен приоритет за "Веолия Сълюшънс България" ЕАД.

Дългогодишните партньорски взаимоотношения с едни от най-големите ни клиенти са резултат от стремежа на фирмата да развива устойчив бизнес, който осигурява чрез внедряване на модерно оборудване и стриктно спазване на всички мерки за безопасност на нашите служители, клиенти и околната среда.

Горди сме, че притежаваме следните сертификати за качество:

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД притежава интегрирана система за управление на качеството с обхват:

"Производство на топлинна енергия. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.Пренос, доставка и продажби на топлинна енергия. Доставка на енергийни продукти и услуги. Управление на енергопотреблението и пилагане на енергийна ефективност. Управление на договори с гарантиран резултат. Техническо обслужване, поддръжка и управление на инсталации за производство на енергия, ОВК".