Сертификати

"Софийска вода" АД има внедрена Интегрирана системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа за всички дейности на компанията по стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, като системата е сертифицирана от независим сертификационен орган.

PDF
ISO 9001:2015 Система за управление на качеството (272.97 KB)
PDF
ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда (272.12 KB)
PDF
ISO 45001:2018 Система за управление (274.31 KB)

През 2020г. "Софийска вода" АД е сертифицирана и съгласно ISO 37001:2016 "Системи за борба с подкупването" след преминат успешно сертификационен одит на системата от Органа по сертифициране ТЮФ НОРД – България.

 

PDF
ISO 37001:2016 - Системи за борба с подкупването (1.57 MB)

"Софийска вода" АД притежава също така и регистрация по екологичния стандарт EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), като съответствието също е потвърдено от независим сертификационен орган.

PDF
Регистрация по EMAS (342.51 KB)

Модерната лаборатория (Лабораторен изпитвателен комплекс) на "Софийска вода" АД е акредитирана по БДС EN ISO/ IEC 17025:2018, като предоставя лабораторни услуги и на външни клиенти.

PDF
Сертификат за АКРЕДИТАЦИЯ (136.92 KB)

Високото качество на предоставяните услуги е основен приоритет за "Веолия Сълюшънс България" ЕАД.

Дългогодишните партньорски взаимоотношения с едни от най-големите ни клиенти са резултат от стремежа на фирмата да развива устойчив бизнес, който осигурява чрез внедряване на модерно оборудване и стриктно спазване на всички мерки за безопасност на нашите служители, клиенти и околната среда.

Горди сме, че притежаваме следните сертификати за качество:

PDF
ISO 9001 - Система за управление на качеството (671.51 KB)
PDF
ISO 14001 - Система за управление на околната среда (671.52 KB)
PDF
ISO 45001 Система за управление на здравето и безопасността при работа (671.52 KB)
PDF
ISO 50001 - Система за управление на енергията (220.05 KB)
PDF
Удостоверение АУЕР (894.23 KB)
PDF
Политика на интегрираната система за управление (676.27 KB)

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД притежава интегрирана система за управление на качеството с обхват:

"Производство на топлинна енергия. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.Пренос, доставка и продажби на топлинна енергия. Доставка на енергийни продукти и услуги. Управление на енергопотреблението и пилагане на енергийна ефективност. Управление на договори с гарантиран резултат. Техническо обслужване, поддръжка и управление на инсталации за производство на енергия, ОВК".

PDF
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 (664.88 KB)
PDF
Удостоверение № В176/14.10.2010 (693.1 KB)
PDF
Политика на интегрираната система за управление (75.56 KB)
PDF
Камара на инсталаторите в България (222.27 KB)
PDF
Лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия (902.48 KB)
PDF
Лиценз за пренос на топлинна енергия (120.81 KB)