Сертификати

"Софийска вода" АД

"Софийска вода" АД има внедрена Интегрирана системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа за всички дейности на компанията по стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, като системата е сертифицирана от независим сертификационен орган.

PDF
ISO 9001:2015 Система за управление на качеството (272.97 KB)
PDF
ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда (272.12 KB)
PDF
ISO 45001:2018 Система за управление (274.31 KB)

През 2020г. "Софийска вода" АД е сертифицирана и съгласно ISO 37001:2016 "Системи за борба с подкупването" след преминат успешно сертификационен одит на системата от Органа по сертифициране ТЮФ НОРД – България.

 

PDF
ISO 37001:2016 - Системи за борба с подкупването (1.57 MB)

"Софийска вода" АД притежава също така и регистрация по екологичния стандарт EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), като съответствието също е потвърдено от независим сертификационен орган.

PDF
Регистрация по EMAS (342.51 KB)

Модерната лаборатория (Лабораторен изпитвателен комплекс) на "Софийска вода" АД е акредитирана по БДС EN ISO/ IEC 17025:2018, като предоставя лабораторни услуги и на външни клиенти.

PDF
Сертификат за АКРЕДИТАЦИЯ (136.92 KB)

"Веолия Енерджи Сълюшънс България" ЕАД

Високото качество на предоставяните услуги е основен приоритет за "Веолия Енерджи Сълюшънс България" ЕАД.

Дългогодишните партньорски взаимоотношения с едни от най-големите ни клиенти са резултат от стремежа на фирмата да развива устойчив бизнес, който осигурява чрез внедряване на модерно оборудване и стриктно спазване на всички мерки за безопасност на нашите служители, клиенти и околната среда.

Горди сме, че притежаваме следните сертификати за качество:

PDF
ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството (426.15 KB)
PDF
ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда (432.33 KB)
PDF
OHSAS 18001:2007 Здравословни и безопасни условия на труд (366.78 KB)
PDF
ISO 50001:2011 - Система за управление на енергията (359.93 KB)
PDF
Удостоверение АУЕР (894.23 KB)

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД притежава интегрирана система за управление на качеството с обхват:

"Производство на топлинна енергия. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.Пренос, доставка и продажби на топлинна енергия. Доставка на енергийни продукти и услуги. Управление на енергопотреблението и пилагане на енергийна ефективност. Управление на договори с гарантиран резултат. Техническо обслужване, поддръжка и управление на инсталации за производство на енергия, ОВК".

PDF
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 (664.88 KB)
PDF
Удостоверение № В176/14.10.2010 (693.1 KB)
PDF
Политика на интегрираната система за управление (63.23 KB)
PDF
Камара на инсталаторите в България (844.43 KB)
PDF
Лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия (4.64 MB)
PDF
Лиценз за пренос на топлинна енергия (1.65 MB)