Политика за поверителност за уебсайта "Веолия Сървисиз България" ЕАД

Целта на тази политика за поверителност (наричана по-долу "Политиката") е да информира посетителите или потребителите (наричани по-долу "Потребителят") на уебсайта https://www.veolia.bg (наричана по-долу "Сайта") за реда и условията за защита на техните лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни в България и Регламент 2016-679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричани по-долу заедно "Регламенти").

Публикуващият съдържание на сайта е дружеството "Веолия Сървисиз България" ЕАД, регистрирано в съответствие с българското законодателство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, водени от Агенцията по вписванията към министерството на правосъдието, под номер 121371700, със седалище на адрес: бул. "Цар Борис III" 159, ет. 11, София 1618, България (наричано по-долу "Публикуващ съдържание" или "Веолия Сървисиз България" ЕАД).

Редът и условията за обработването на данни, събирани чрез формулярите за контакт(и), са изложени в информационната бележка за формуляра(ите), публикувана на сайта на следния линк: https://www.veolia.bg/bg/kontakti

Данните за контакт са включени в електронния формуляр за контакт (уеб формуляр) на Уведомлението за поверителност.

Политиката може да бъде изменяна по всяко време от публикуващия съдържание, по-специално, за привеждането ѝ в съответствие с регулаторни, правни, редакционни и технически промени.

Тази политика е неразделна част от реда и условията за използване на сайта.

Методите за обработване на данни, събирани чрез бисквитки, са определени в "Политиката за бисквитките"

Определяне на администратора

В зависимост от конкретния случай, администраторът на лични данни на потребителите е следното дружество или дружества: "Веолия Сървисиз България" ЕАД.

Администраторът на данни може да бъде и дружество на "Веолия", посочено в уеб формуляра, в зависимост от целта на уеб формуляра(ите).

Описание на обработката на данни

В рамките на дейностите на сайта, публикуващият съдържание може да събира и обработва лични данни, за да позволи достъп на потребителите до функционалности и услуги, предлагани на сайта (наричани по-долу "Услугите").

1) Какви категории данни се събират?

 • Данни за контакт: отнасят се за задължителните данни, които се попълват във формуляра, а именно: фамилно име, собствено име и имейл.
 • Данни, публикувани доброволно от потребителя: отнасят се за лични данни, които потребителят споделя доброволно с редактора: име на дружество, телефонен номер, адрес, пощенски код, град), както и тези, попълвани в полетата за свободен текст, определени за тази цел в уеб формуляра(ите), а именно: "Предмет на искането" и "Съобщение". Публикуващият съдържание препоръчва силно на потребителя да избягва съобщаването на лични данни в тези текстови полета или при всички случаи да ограничи това предоставяне на данни само до строго необходимите за обработването на искането на потребителя.

Всички тези данни се наричат по-нататък заедно "Данните".

2) Защо публикуващият съдържание събира потребителски данни?

Данните се събират посредством уеб формуляр, за да се отговори на въпросите на потребителите във връзка със следното:

 1. събиране на искания за информация от целеви аудитории (клиенти, потребители, заинтересовани лица)
 2. обработване на искания за информация или въпроси и ефективна комуникация с потребителя в следните области: да се посочи кои
 3. изпращане на съобщения до потребителя във връзка с основните интереси, заявени вече от него
 4. управление на достъпа и използването на определени услуги.

Всички полета в уеб формуляра, отбелязани със звездичка (*), са задължителни за попълване. Публикуващият съдържание не може да отговори на Вашето искане, ако не сте попълнили тези задължителни полета.

3) Какво е правното основание за обработката на потребителски данни?

Обработването на данни е законно само ако се основава на едно от правните основания, определени в регламента. В контекста на функционирането на сайта, обработването на данни се основава на следните правни основания:

 • Ако потребителят е потенциален клиент (професионален), който желае да получи информация или да формулира искания относно дейностите и услугите, предлагани от "Веолия Сървисис България" във връзка с предварително изразена конкретна необходимост, или ако потребителят вече е клиент на "Веолия Сървисис България" ЕАД: законен интерес на "Веолия Сървисис България" ЕАД.
 • Ако потребителят е потенциален клиент (професионален), публикуващият съдържанието получава неговото съгласие чрез отметка в съответното квадратче, преди да изпрати каквато и да е обща информация чрез търговски съобщения.
 • Ако потребителят е кандидат (или потенциален кандидат): законен интерес на "Веолия Сървисиз България" ЕАД в отговор на искане на кандидата/потенциалния кандидат – до 6 месеца според ЗЗЛД.
 • Ако потребителят е доставчик: договорът или изпълнението на преддоговорни мерки, предприети по искане на субекта на данните.
 • Ако потребителят е ползвател: съгласие, получено чрез отметка в съответното квадратче.

4) Получатели на събраните данни

Данните, събирани чрез уеб формуляр(и), са предназначени за вътрешни цели на дружеството, обработващо данните, за да отговори на искането на потребителя.

Това може да включва, например, отдел "ххх", отдел "Човешки ресурси", както и отдел "Комуникации", служителите на Веолия, отговорни за публикуването на съдържание и техническото администриране на сайта, както и техните ръководители, служителите на Веолия, отговорни за обработката на искания, получени чрез уеб формуляри, оторизираните доставчици на услуги, служителите, отговорни за сигурността на информационните системи на Веолия.

Вътрешните получатели също така могат да бъдат дружества на Групата Веолия на територията на Европейския съюз (ЕС) или извън ЕС, като под това се разбира, че всякакво прехвърляне на данни извън ЕС се извършва съгласно член "Прехвърляне на данни извън Европейския съюз" по-долу.

Всеки получател, дъщерно дружество, според случая, може да бъде подизпълнител или лице, обработващо предоставените данни.

Данните също така могат да се прехвърлят/използват от трети страни при следните условия:

 • Данни, прехвърляни към публични органи и/или власти
  Съгласно действащите Регламенти данните могат да се прехвърлят на компетентните власти при поискване и по-конкретно на публичните органи, изключително за целите на спазване на правните задължения, на съдебни служители, служители в министерства, както и на институции, отговорни за събиране на задължения, както и в случаите на издирване на извършителите на престъпления, извършени в интернет.
 • Данни, предоставени на трети страни
  Данните могат да се предоставят или да бъдат достъпни за подизпълнители, доставчици и трети страни - доставчици на услуги на публикуващия съдържанието (като например хост на сайта, дирекция "ИТ" и/или доставчиците на технически услуги на Веолия).
 • Социални мрежи
  Потребителят има възможност да споделя страниците, от които той/тя се интересува, в социалните мрежи, като кликне на бутони "споделяне".
  Събирането на информация чрез бутоните за споделяне в социалните мрежи е обект на политиките за поверителност на съответните трети страни и на нашата политика за бисквитки. Препоръчваме Ви да прочетете политиките на тези социални мрежи, за да разберете как се използват Вашите данни.

Упражняване на правата на потребителя

В съответствие с Регламентите всеки потребител има право на информация и достъп, право на коригиране или изтриване, или право на ограничаване на обработването и преносимост на неговите/нейните данни.

За всички операции по обработка на данните, извършени единствено и само в рамките на сайта, независимо кое е дружеството, отговарящо за обработката, потребителят може да упражни своите права, с изпращане на:

 • имейл до [[email protected]] или
 • писмено искане на адрес: 1618 София, България, Бул. "Цар Борис III" 159, Бизнес център Интерпред
 • имейл до Надежда Чолакова, ДЛЗД, за професионални потребители, които са изразили основните си интереси пред "Веолия Сървисиз България" ЕАД или които са поискали информация или данни за контакт с обслужване на клиенти,

като изпрати документ за самоличност или друг официален документ.

В случай на затруднения по отношение на управлението на неговите лични данни от публикуващия съдържание, потребителят може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на [email protected]. Ако отговорът от ДЛЗД не го удовлетворява, потребителят може да подаде жалба до компетентния орган по защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg). Ако потребителят не е доволен от отговора на ДЗЛД, той или тя може да подаде жалба до компетентния орган по защита на личните данни (във Франция - CNIL - 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 753p34 Paris Cedex 07).

Публикуващият съдържание напомня, че при основателни причини потребителят може да възрази срещу обработването на неговите данни.

Когато обработването се основава на съгласие, потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати имейл до [email protected].

Уточнява се, че ако потребителят упражни някое от правата по-горе, публикуващият съдържание може да няма възможност да извърши действията, необходими за постигане на описаните по-горе цели, или потребителят може да няма възможност да използва всички или част от услугите.

Редакторът е длъжен да съхранява актуални данни на потребителите. Затова е препоръчително потребителят да информира публикуващия съдържание за всяка промяна, свързана с него/нея, като изпрати имейл на следния адрес: [email protected]

Съхраняване и архивиране на данни

Данните на потребителя няма да бъдат съхранявани за по-дълъг период от строго необходимия за целите, посочени в този документ, и в съответствие с разпоредбите.

В този смисъл:

 • Данните, събирани с цел да се отговори на исканията за информация и на въпросите на потребителите, се съхраняват в активна база данни за период от 13 месеца от регистрирането на искането на потребителя.
 • Данните, събирани за целите на изпращане на търговски съобщения към потенциални клиенти (професионални клиенти), се пазят в активна база данни за период от 3 години от последния контакт с потребителя (напр. искане за документи или кликване върху хиперлинк в имейл), освен ако потребителя не е упражнил правото си да оттегли съгласието си, правото си на възражение или правото си на изтриване (според случая). След това данните се съхраняват временно за период от 5 години.
 • Данните, събирани във връзка с обслужването на клиенти на професионалния потребител, който има действащ договор с клиенти на "Веолия Сървисиз България", се съхраняват за целия срок на договора, освен ако потребителят не е упражнил правото си на възражение или правото си на изтриване. След изтичане на договора данните се съхраняват за период от 3 години в активната база данни, а след това се съхраняват временно за период от 5 години.

Данните се съхраняват временно, за да се даде възможност на публикуващия съдържание да се защити в случай на съдебно производство или за предотвратяване или разкриване на криминални престъпления и предоставянето на данните на съдебните органи.

В края на този временен период на съхранение данните на потребителите се заличават окончателно.

Освен това публикуващият съдържание може да съхранява постоянно анонимизирани данни за целите на статистически проучвания. Тези проучвания не идентифицират потребителите, а се основават единствено на тенденциите, извлечени от обобщените им данни.

Сигурност

Публикуващият съдържание предприема подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира сигурността на данните и предотвратява неоторизиран достъп или разкриване на данни на потребителите. Въпреки това, публикуващият съдържание не може да гарантира премахването на всякакъв риск от незаконно придобиване, промяна, незаконно възпроизвеждане или злоупотреба с данните.

Базите данни, създадени при изпращане на искане от потребителя чрез уеб формуляр, е са строго поверителни. "Веолия Сървисиз България" се задължава да вземе всички подходящи предпазни мерки, както и организационни и технически мерки, необходими за опазване на сигурността, целостта и поверителността на данните, и по-специално да предотврати изкривяването, повреждането или достъпа до тях от неупълномощени трети страни.

Прехвърляне на данни извън Европейския съюз

Данните за потребителите няма да бъдат прехвърляни към дъщерно дружество на Групата Веолия или към трета страна, намираща се извън Европейския съюз.