Веолия в България

Групата Веолия е световен лидер в оптимизираното управление на ресурсите. Групата предлага решения в направленията вода, енергия и отпадъци, които допринасят за устойчивото развитие на общностите и индустриите.

Ние сме единствената глобална компания, притежаваща компетенции и експертиза в целия спектър вода-енергия-отпадъци, което ни дава възможност да намалим значително икономическото и екологичното въздействие върху заобикалящата ни среда.

В България Веолия успешно оптимизира потреблението на енергия и управлението на водния цикъл за своите общински, търговски и индустриални клиенти. Чрез услугите, които предлагаме на българския пазар, допринасяме за опазването на жизненоважните ресурси, намаляването на въглеродните емисии и развитието на кръговата икономика.В България Веолия осъществява дейността си чрез дружествата "Софийска вода" АД, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и "Веолия Сълюшънс България" ЕАД.

 

"Софийска вода" АД, част от Веолия, предоставя услугите за управлението на целия воден цикъл на Столична община, като обслужва население от 1,5 млн. души в столичния град.

Компанията е най-големият ВиК оператор в България, притежаващ експертиза за пречистване на питейна вода, водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, включително оползотворяване на енергия.

 

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД е оператор на производствените мощности и топлофикационната мрежа в град Варна, като доставя топлинна енергия и топла вода на своите клиенти – битови, бизнес, общински и административни сгради.

Дружеството също така проектира, изгражда и експлоатира централизирани и локални отоплителни системи извън техническия обхват на топлопреносната мрежа, като предлага цялостни решения в енергийния мениджмънт:

•    Производство на топлинна и електрическа енергия;
•    Пренос на топлинна енергия;
•    Когенерация;
•    Енергийни спестявания с гарантиран резултат при крайни клиенти.

 

"Веолия Сълюшънс България" ЕАД е сред водещите компании в предоставянето на българския пазар на индустриални услуги (услуги, предоставяни на място за индустрията) и услуги за енергийна ефективност на сгради. Компанията осигурява на своите клиенти персонализирани решения, базирани на доказан опит в областта на разработването, изграждането, експлоатацията и ефективната поддръжка на технически съоръжения.

Обхватът на услугите включва:

  • Експлоатация и техническа поддръжка (ЕиП) на: административни и офис сгради, търговско-развлекателни центрове, болници, търговски вериги, жилищни комплекси, летища, хотели;
  • Технически услуги за индустриални клиенти – проектиране, изграждане, поддръжка на ВиК системи, пречиствателни станции, системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), електрически инсталации, котли, парни инсталации, инсталации за сгъстен въздух и други индустриални системи;
  • Hubgrade (дигитално управления на Вашите ресурси);
  • Управление на водни ресурси за индустрията;
  • Интегриран фасилити мениджмънт;
  • Енергийни спестявания с гарантиран резултат;
  • Проектиране и изграждане на съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници;
  • Мониторинг, одит и устойчово намаляване на въглеродните емисии;
  • Енергиен мениджмънт и енергийна ефективност;
  • Проектиране и изграждане на инфраструктура за ВиК и топлинна енергия.  
Water

Софийска вода

Управление на целия воден цикъл за

1, 5 мил жители

4 ПСПВ

2 ПСОВ

3, 794 км

водоснабдителна мрежа

1, 739 км

канализационна мрежа

64 резервоара

35 хлораторни станции

16 помпени станции

Energy

Веолия Енерджи Варна

Топлоснабдителни услуги

за 36.000 жители

70 MWh топлинна енергия

67 MWh електроенергия (когенерация)

36,2 км

топлофикационна мрежа

 

Веолия Сълюшънс България

Индустриални услуги и услуги за енергийна ефективност на сгради

> 200 сгради

> 1 000 000 m2 РЗП

Търговски центрове 

Офис сгради

Жилищни комплекси

Индустриални клиенти

48% покритие на търговски центрове в София

Waste management

Веолия Сървисис България

Възможности за развитие на проекти

От отпадъци към енергия“,

за рециклиране,

проектиране и

изграждане на

съоръжения за отпадъци