Възобновяваме световните ресурси

Природните ресурси понастоящем стават все по-оскъдни на фона на нарастващите потребности на все по-гъсто населения и урбанизиран свят, изправен пред проблеми, свързани с изменението на климата.

Светът трябва да преосмисли отношението си към ресурсите и да създаде нови модели за социален и икономически растеж, които да се по-ефективни, по-добре балансирани и по-устойчиви.

Като прилага 160-годишния си опит в сферата на ВиК, енергия и отпадъци, Веолия използва потенциала си за иновации, за да осигури напредък и благоденствие на човечеството и подобряване на ефективността в предприятия и региони. За осъществяването на преход от потребление на ресурси към използване и възстановяване на ресурси в днешната икономика със затворен/ кръгов производствен цикъл, Веолия разработва и внедрява решения, чрез които да се подобри достъпът до ресурси и същевременно да се опазват и възобновяват същите тези ресурси.
 
По този начин ВЕОЛИЯ И НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ допринасят ВСЕКИ ДЕН ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СВЕТОВНИТЕ РЕСУРСИ.
 

Подобряваме достъпа до ресурси

В свят на нарастващи потребности и намаляващи запаси, достъпът до основни ресурси става все по-сложен и предизвикващ напрежение. В отговор на тези предизвикателства Веолия разработва трайни решения, чрез които възможно най-много хора да бъдат снабдени с необходимите ресурси, за да се гарантира благополучие на общностите, привлекателност на регионите и по-голяма ефективност на компаниите. Тези решения включват осигуряване на достъп до безопасна питейна вода и енергийни услуги за градовете и жителите им, предоставяне на услуги за индустрията, за да се гарантират непрекъснати доставки за производствените процеси и разработване на системи за оползотворяване на материали в рамките на кръговата икономика (със затворен производствен цикъл).
 

Опазваме ресурсите

С оглед на нарастващото напрежение около ресурсите, ние всички носим колективна отговорност за защитата и опазването им. Ако използваме ресурсите по-ефективно, с по-малка интензивност и им нанасяме по-малко вреди, ще можем да ги използваме и в бъдеще. Затова Веолия разработва иновативни и устойчиви решения, за да добива само абсолютно необходимото количество ресурси от точното място, по точното време и чрез точните методи. В същото време компанията опазва баланса на екосистемите, за да има ресурси и в бъдеще. Веолия използва своя експертен опит, за да се оптимизира употребата на тези ресурси, да не се губи нищо през целия цикъл на употреба и да се сведе до минимум въздействието надолу по веригата, както и да се избегнат вредни ефекти за човешкото здраве или околната среда.
 

Възобновяваме ресурсите

Чрез промени в дейността си Веолия прави възможно създаването на вторични ресурси, които постепенно компенсират нарастващия недостиг на природни суровини. Посредством иновации в рециклирането на материали и оползотворяването на отпадъци Веолия осигурява решения, които значително удължават срока на експлоатация на добитите ресурси. За да се постигане кръгова икономика (със затворен производствен цикъл), Веолия развива своята експетрнопст в областта на екодизайна, за да подкрепя производителите от създаването на производствени процеси до производството на нови материали от преработени отпадъци.
 
Във всяка от сферите си на дейност и най-вече в допирните им точки Веолия генерира напълно нови ресурси: отделената топлинна енергия от индустрията се използва за отопление на жилища, отпадъчните води – за получаване на тор или биопластмаса, получения при обработката на отпадъци газ – за производство на електроенергия или биогориво и т.н.

До 2025 г. 63% от световното население ще се сблъска с недостиг на вода. Veolia работи за разработването на нови начини за предоставяне на този жизненоважен ресурс там, където е необходимо.
Запазването на природните ресурси означава също да предприемем стъпки за подобряване на начина, по който ги използваме. Veolia внедрява решения за по-ефективно използване на водата и енергията.
Опазването на природните ресурси означава също да предприемем стъпки за подобряване на начина, по който ги използваме. Veolia внедрява решения за по-ефективно използване на водата и енергията.