Корпоративна социална отговорност

Възобновяване на световните ресурси.

Тази мисия е в основата на нашата цел да преобразим себе си и света.

Програмата ни за корпоративна социална отговорност (КСО) е залегнала в нашата мисия и е неразделна част от цялостната ни стратегия. Определили сме си три приоритета: възобновяване на ресурсите на планетата, възобновяване на регионите и принос за благополучието на нашите служители.

Подобряваме достъпа до ресурсите

Съхраняваме наличните ресурси

Възстановяваме ресурсите

Определихме нашия подход за КСО: Да възобновяваме ресурсите заедно.

Изразяваме желанието си да бъдем в услуга на обществото, непрекъснато да подобряваме дейностите си в полза на нашите клиенти и заинтересованите лица и да продължим да надграждаме постигнатите резултати

Да възобновяваме ресурсите заедно: Девет ангажимента на Веолия за устойчиво развитие

Програмата ни за КСО, която включва нашите вътрешни и външни заинтересовани лица, отразява целта ни за възобновяване на световните ресурси, като допринасяме за икономика в услуга на човечеството, без да навредим на околната среда.

За възобновяване ресурсите на планетата

Тази цел придобива ежедневно осезаема форма на чрез образцовата експлоатация на обектите под наша отговорност и високоефективните и новаторски решения, които предлагаме на клиентите си.

 • Управляваме устойчиво природните ресурси, като подпомагаме кръговата икономика
 • Подпомагаме борбата с изменението на климата
 • Съхраняваме и възстановяваме биологичното разнообразие

За възобновяване на регионите

Веолия е активно ангажирана и участва в регионите, в които осъществява дейностите си. Решенията на компанията допринасят за привлекателността и конкурентоспособността на общностите и установените в тях индустрии, както и за регионалната жизнеспособност.

 • Изграждаме нови модели за отношения и създаване на стойност със заинтересованите си лица
 • Допринасяме за местното развитие
 • Предоставяме и поддържаме услуги, жизнено необходими за човешкото здраве и развитие

За служителите на компанията

На първо място е нашата отговорност да се грижим за благополучието на нашите 171 500 служители и да се уверим, че получават удовлетворение от работата си. Правим всичко възможно да бъдем първокласен работодател за служителите си във всички региони, в които осъществяваме дейностите си.

 • Гарантираме здравословни и безопасни условия на труд
 • Насърчаваме професионалното развитие и ангажираността на всеки служител
 • Гарантираме зачитане на многообразието и човешките и основните социални права

Нашият принос към целите за устойчиво развитие, поставени от Организацията на обединените нации

193-те държави членки на ООН приемат през 2015 г. нова програма със 17 цели за устойчиво развитие за "премахване на бедността, опазване на планетата и гарантиране на мир и просперитет за всички хора".

Новата програма ангажира държавите, но и неправителствените организации, бизнеса, местните власти, както и всеки един от нас.

Ние, във Веолия, вярваме, че нашите дейности допринасят активно за всеобщия напредък. Откакто през 2000 г. бяха заложени цели на хилядолетието за развитие (предходната програма на ООН), Групата осигури достъп до чиста вода на повече от 7,2 млн. души в развиващи се страни и нововъзникващи пазари и присъедини повече от 3,3 млн. души към канализационните системи.

През 2016 г. решихме да определим по-ясно нашия принос към целите за устойчиво развитие на ООН и да включим заинтересованите страни на Групата в мултикритериен анализ на три нива:

 • връзка между целите за устойчиво развие на ООН и деветте ангажимента на Веолия;
 • как заинтересованите страни на Групата възприемат приноса ни към целите за устойчиво развитие;
 • връзка между целите за устойчиво развитие на ООН и секторите на Веолия, характеризиращи се с растеж по целия свят.

Първите две нива показаха, че пет от целите за устойчиво развитие на ООН са особено важни и за нашите дейности: Веолия е основен участник в развитието на устойчиви градове (цел 11) чрез управление на услуги от първостепенно значение като водоснабдяване, канализация (цел 6), енергия (цел 7) и отпадъци (цел 11). И заедно с дейностите си за стимулиране на растежа, Веолия насърчава иновативни методи за промишлено производство (цел 9) и по-отговорно потребление чрез кръговата икономика (цел 12).

Заинтересованите страни, с които се консултирахме, подчертаха, че нашият капацитет за иновации (цел 9) и взаимоотношенията ни с тях (цел 17) са ключови в приноса ни за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН, особено по отношение на борбата с климатичните промени (цел 13).

Повече за целите, може да намерите тук.


Нашите ангажименти към Устойчиво развитие – Корпоративно социална отговорност
2019 Интегриран годишен доклад ONLINE
Ce document consolide l’ensemble des informations clés de notre Groupe en matière de performance RSE (responsabilité sociétale des entreprises).