89% от населението на света е убедено, че климатичните промени се случват

Научете повече за второто издание на Барометъра на екологичната трансформация

От 2022 г. насам Веолия в партньорство с агенцията за проучвания и консултантски услуги "Елаб" публикува резултатите от провежданото на всеки две години проучване "Барометър на екологичната трансформация".

Изправен пред климатичните и екологичните предизвикателства, общественият дебат навлезе в нова фаза. Хората по света осъзнават екологичните рискове за тяхното здраве и качество на живот и настояват за действия. Съществуващите решения са широко приети, но стратегиите за прилагането им трудно се структурират на общо основание.

Запознайте се с изданието за 2024 г.:

Барометърът обхваща 26 страни на 5 континента

Проучването се провежда в 26 страни на 5 континента, като представителната извадка обхваща повече от половината население в света. Страните са подбрани по демографската им тежест и значимост: страни, които са най-силно засегнати от последиците от изменението на климата, но също и страни – пионери в екологичните политики.

Обхватът на този барометър ни позволява да оценим доколко приемливи са съществуващите екологични решения на глобално и на местно ниво, и да открием пречките и подбудите, за внедряването на тези решения. Това е едно информативно проучване, което ни помага да постигнем напредък в дебата и да разберем по-добре как да осъществим екологична трансформация.

Първите изводи от барометъра

 

Екологичен страх помита целия свят

2/3 от световното население се чувства уязвимо и изложено на риск, свързан с изменението на климата или замърсяванията.

64% се чувстват уязвими и изложени на риск по отношение на здравето (включително 64% - с влошено здраве и 58% - с проблеми с менталното здраве).

Да предприемем действия, за да променим ситуацията

67%смятат, че решение, което допринася за опазването на здравето им, би ги насърчило да променят навиците си или да приемат малко по-висока цена.

66%от световното население изразява убеденост, че бездействието ще струва на човечеството повече отколкото екологичните действия.

Декарбонизация, премахване на замърсяванията и регенериране на ресурси

Повече от ⅔ от световното население е готово да плаща малко повече за:

  • енергия, генерирана на местно ниво от нерециклируеми отпадъци и биомаса.
  • вода и за плодове и зеленчуци, за да се финансират решения за третиране на замърсяването на водата и почвата.

66% (с 13% повече спрямо 2022 г.) са готови да пият вода, произведена от рециклирана отпадъчна вода, за да намалят риска от нейния недостиг.