Бизнес дейности

Веолия планира и предоставя услуги, които са жизненоважни за човешкото развитие и устойчивостта на постигнатите резултати чрез три взаимно допълващи се бизнес дейности: управление на водоснабдителни и канализационни услуги, управление на отпадъци и управление на енергийните услуги. Компанията осигурява иновативни и устойчиви решения за подобряване на стандарта на живот на хората и опазване на природните ресурси за бъдещето.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Водата е нашият източник на живот. В световен мащаб ресурсите са неравномерно разпределени със значителни разлики в качеството. 60% от световните сладководни ресурси са разпределени между едва 10 държави.

  • Веолия пречиства водата, за да бъде годна за пиене, доставя я където е необходимо, отвежда я след като е използвана, пречиства я и после я рециклира за нуждите на домакинствата и бизнеса.
  • От отделни инициативи до дейности в промишлен мащаб, Веолия пречиства отпадъчните води, за да ги направи подходящи за ползване и ги рециклира за нуждите на производството на електроенергия и торове.
  • Освен цялостното управление на различните етапи от водния цикъл за битови и промишлени нужди, Веолия продължава да прави нововъведения и да повишава информираността, с цел намаляването на отпадъците и осигуряването на надеждни и алтернативни ресурси в големи мащаби.

 ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

Осигуряването на екологично чисти, по-достъпни и по-устойчиви енергийни източници е ключово предизвикателство в стремежа за справяне с проблемите, свързани с измененията на климата, променливите цени и намаляващите ресурси.

  • Веолия създадва проект за нисковъглеродна, кръгова икономика, като насърчава по-ефективното потребление и трансформирането на отпадъците в ресурс чрез използването на биомаса;
  • Веолия партнира на индустрията за постигането на по-добри екологични и икономически резултати, като работи със заинтересованите страни по създаването на нови индустриални процеси, като използва нови, по-добре съобразени с екологията и по-устойчиви енергийни източници.
  • Веолия участва активно в разработването на комплексни услуги за градовете чрез мерки като комбинирано управление на отпадъците и управление на водните и енергийните услуги.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обемът на отпадъците и свързаните с него рискове водят до нарастващи екологични, икономически и здравни разходи, като превръща устойчивото управление в крайъгълен камък на всеки бъдещ икономически модел.

  • Веолия събира, сортира, третира и оползотворява милиони тонове общински и промишлени отпадъци всяка година. Увеличаващото се количество на тези отпадъци се оползотворява в производствени цикли.
  • В допълнение към широката гама от услуги по управление на отпадъците, Веолия продължава да разработва производството на биомаса, като използва органичните отпадъци за ресурс наа промишлени производствени процеси и на общински услуги.
  • Веолия притежава значителен експертен опит в предотвратяването и третирането на комплексни източници на замърсяване в области като: рекултивацията на почвите и намирането на решения за извеждане от експлоатация на промишлена инфраструктура и съоръжения с изтекъл експлоатационен срок.