Екологични аспекти

Опазването на околната среда е приоритет за Веолия, в съответствие с ангажимента й към клиентите да разработва и прилага решения, с които се оптимизира използването на ресурсите и те да се запазят за бъдещите поколения.

 
БОРБАТА СРЕЩУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
Компанията използва различни възможности за намаляване на емисиите на парникови газове, включително ежедневно управление, контрол на емисиите от съоръженията, които експлоатира, и използването на възобновяема и алтернативна енергия. Веолия работи и за намаляване на въглеродния отпечатък на обектите на клиентите.
 
НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО
Намаляването на замърсяването и отпадъците от дейността ни е приоритет за Веолия:
  • Премахване на замърсяването на водите - 6 милиарда куб.м. се пречистват в около 2 928 градски пречиствателни станции за отпадъчни води, които Веолия управлява;
  • Намаляване до минимум на атмосферното замърсяване - Веолия използва цялия си експертен опит за намаляване на ефекта от дейностите си върху качествата на въздуха. Всички емисии от нашата дейност в световен мащаб са много под нормите, определени от Директивата на ЕС за промишлените емисии.
  • Качество на питейната вода - като определя здравето и безопасността на потребителите за свой приоритет, Веолия използва технологии, необходими за производството и разпределението на вода, които отговарят на най-високите стандарти за качество.

 
ОЦЕНЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
 Пречистването на отпадъчни води, събирането и преработването на отпадъци и управляването на енергийни ресурси са социално отговорни дейности, които допринасят за съхраняването и развитието на екосистемите. Веолия има ангажимент да продължи напред, като помага за разработването на екосистемни услуги и осъществява инициативи и решения, насочени към опазването и укрепването на екосистемите.