Корпоративна отговорност

Веолия проектира, разработва и внедрява решения, които имат благоприятно въздействие върху околната среда, върху индивидуалното благополучие и икономическия просперитет. Веолия постига тези цели, като активно подкрепя служителите си и развива регионите, където работи, съобразно ангажимента си за устойчиво развитие.

ОТНАСЯМЕ СЕ С ВНИМАНИЕ КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Репутацията на Веолия се основава на високия професионализъм и богатия опит на служителите ѝ. Ефективността на човешките ресурси е резултат от целенасочените усилия за подобрение в три основни сфери – разнообразие, безопасност и здраве при работа и непрекъснато развитие на уменията.
Обученията са от изключителна важност за политиката за човешки ресурси на компанията и се провеждат в мрежата Campus Veоlia из целия свят. Курсовете са пригодени към индивидуалните потребности и са достъпни за всеки, като гарантират на клиентите най-висококачествени услуги и същевременно допринасят за развитието и сигурността на служителите. Програмите са изготвени съгласно стратегията на Веолия, като на служителите се осигуряват необходимите инструменти за успешно преминаване към по-екологосъобразни практики и разширяване на уменията. 

 

ПРИНОС КЪМ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

 Веолия играе активна роля в живота и развитието на местните общности. Докато икономическата глобализация води до размиване на границите и промяна на общата картина, то управлението на водите, отпадъците и енергията продължава да е силно застъпено на местно ниво.
Веолия си партнира със заинтересованите страни в публичния и частния сектор и се старае да опазва баланса на екосистемите навсякъде, където работи. Като използва  задълбочените си познания за местните проблеми и предизвикателства, Веолия разработва  индивидуални решения за конкретните региони и общности чрез непрекъсната ясна комуникация, като целта е те да станат по-конкурентоспособни, привлекателни и устойчиви. Веолия допринася за повече екологични работни места и подкрепя развитието на малките предприятия в регионите, където развива дейност.
 

АНГАЖИМЕНТ ЗА ПО-УСТОЙЧИВ СВЯТ

 Веолия се старае да направи света по-устойчиво място за живот, като използва 160-годишния си опит в предоставянето на жизненоважни услуги за хората и екологична експертиза от най-висока класа.
Докато сред водещите политиците по света няма единомислие за модела на развитие, който да бъде прилаган, Веолия продължава активно да прави важни промени чрез ежедневната си работа, с което реално допринася за опазване на околната среда и подобряване на икономическото и социално развитие.