Депо за отпадъци

Депото за отпадъци е наземно пространство, което се използва за депониране на отпадъци или директно върху земята, или под земята (със запълване на ров). Понастоящем за депата за отпадъци следва да има въведени защитни мерки срещу замърсяването на подземни и повърхностни води, емисии на парникови газове, свлачища и ерозия. Депата за отпадъци могат да бъдат снабдени с инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ – за намаляване на емисиите на метан.

"Веолия" управлява всички етапи на дейността, свързана с депонирането, включително: анализи, свързани с избор на площадка, осъществимост и разходи; разрешителни; мониторинг на изграждането и експлоатационните дейности; споразумения за капацитет и обслужване на депото; обучение на оператори; процедури за проекти за оползотворяване на сметищен газ; планиране на закриване на депото и периода след закриването му; спазване на екологичните стандарти.

Неопасните отпадъци са всякакви отпадъци, опаковки, мебели, домакински хранителни отпадъци, които нямат характеристики на опасни отпадъци (експлозивни, запалими, дразнещи, токсични и др.). Тези отпадъци са безопасни и не представляват риск за здравето или околната среда. Неопасните отпадъци се генерират главно от компаниите, промишлените отрасли, селскостопанското производство, минната дейност и домакинствата.

Твърдите общински отпадъци включват изделия от хартия, растителни и хранителни остатъци, опаковки, празни бутилки и др. Това са битови и други подобни отпадъци, генерирани редовно от домакинства, фирми и различни организации и институции, като за техните отпадъци се предоставят обществени услуги по сметосъбиране и депониране (смесени битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци, регулярно сметосъбиране и извозване или пунктове за сметосъбиране).

Търговските и промишлените отпадъци са контролирани отпадъци, генерирани от бизнес сектора. Промишлените отпадъци са от заводи и индустриални обекти. Търговските отпадъци са отпадъци от дейностите на търговци на едро, фирми за кетъринг, магазини и офиси.

Отпадъците от строителство и разрушаване са отпадъци, резултат от дейности като строителството на сгради и гражданска инфраструктура, цялостно или частично събаряне на сгради и гражданска инфраструктура, планиране и поддръжка на пътища. В тези отпадъци има различни материали, включително бетон, тухли, гипс, дърво, стъкло, метали, пластмаса, разтворители, азбест и изкопани земни маси, като много от тези материали могат да бъдат рециклирани.

Органичните отпадъци са биоразградим материал от растения или животни. Тези отпадъци обикновено се разграждат от други организми във времето и могат да бъдат наричани още и влажни отпадъци. В повечето случаи те са остатъци от зеленчуци и плодове, хартия, кости и човешки отпадъци, които бързо се разлагат.

 

 

 

 

Веолия е в уникална позиция да обслужва индустрията, правителството и търговските субекти за подобряване на производителността, управление на водата, енергията и отпадъците