Мащабно изследване на екологичното състояние и качеството на водата в река Искър започва през лятото

Биологическият факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” и Софийска вода – АД започват проект „Жива вода“

Биологическият факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ започват мащабно проучване на биоразнообразието, екологичното състояние и качеството на водата в река Искър.  Проектът  „Жива вода“ се осъществява с подкрепата на „Софийска вода“, част от „Веолия“. 
Ще бъде изследван химическият състав на водата, количествата и видовете на рибната фауна и зообентосa (организми по дъното на водните пространства)  и микроорганизмите в реката. Целта е да се даде реална и актуална оценка за екологичното състояние на водния ресурс в река Искър и основните й притоци. Последното подобно проучване е извършено преди  повече от десет години, което прави очакваните данни от него изключително важни.
Самото изследване залага на уникален метод, чрез който студентите не само ще участват, но и ще се обучават на практическа работа в реална изследователска среда.

Изследването ще се проведе като реален учебен процес

Студентите от Биологическия факултет ще започнат с пробонабирания от поречието на Горен Искър, включително язовирите „Искър“ и бент „Панчарево“. След това ще бъде извършен лабораторен анализ на различните биологични компоненти. Резултатите ще бъдат използвани за разработка на магистърските им и бакалавърски дипломни работи. На базата на тези изследвания ще се проведат летни учебни практики по Хидробиология, Биологичен контрол за бакалаври и магистри.  С посещението си в пречиствателните станции и съоръжения на „Софийска вода“ АД в ПСПВ „Бистрица“ и СПСОВ „Кубратово“, те ще се запознаят нагледно с пълния технологичен цикъл на водата: от водосборната област, която включва природните водоеми, поддържащи голямо биоразнообразие на различните живи съобщества, до съоръженията, превръщащи тази „жива (природна) вода“ в много добър продукт за питейни и битови нужди на София.  В края на процеса изполлзваната водопроводна вода  преминава през пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово. Студентите ще  могат да наблюдават как замърсената вода се пречиства и връща обратно „жива“ в природата, т.е. с качества за живот на екосистемата.

Пример за успешно партньорство между университет и бизнес

Иновативният подход на активно сътрудничество между образователната институция и водеща фирма във водния сектор се очаква да окаже значим ефект върху специфичните компетентности и мотивация на студентите от Биологическия факултет, както и тяхната успешна бъдеща реализация. Партньорството е пример за трайно поддържаната политика на „Софийска вода“ и „Веолия“ по осъществяването цялостни и реални мерки в изпълнение на COP 21 – глобалното споразумение за намаляване на вредните емисии в природата, постигнато в Париж в края на 2015 г.
Проектът „Жива вода“ ще приключи с две самостоятелни фотоизложби, проследяващи пътя на водата, обекти, заснети по време на изследователската и лабораторната работа, както и от официалната публична защита на дипломните работи в СУ „Св. Климент Охридски“ и ще обогати с новите си методи познанието за качеството на водите от басейна на р. Искър.