Енергийни пазари

„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е регистриран търговец на свободния пазар на електрическа енергия в България.

Компанията притежава лиценз за търговия с електрическа енергия № Л-323-15 от 15.03.2010 г., издадена от Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране за срок от 10 години.

През 2015 година, с решение на КЕВР, лицензията е разширена с дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
Стандартна балансираща група е група от търговски участници с координатор, регистриран от независимия преносен оператор, отговарящи на изискванията на Закона за енергетиката и към които се прилагат общи принципи на балансиране. 

КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
Координатор на стандартна балансираща група може да бъде търговски участник, коЙто имат лицензия за производство или търговия с електрическа енергия и е регистриран от електроенергийния системен оператор. Потребителите прехвърлят отговорността за балансиране на координатора на балансираща енергия,  посредством договор. 

ДОГОВОР ЗА БАЛАНСИРАНЕ
Предмет на договорите по чл. 11, т. 9 са условията за участие в балансираща група, прехвърлянето на отговорността за балансиране и методика за разпределение на общия небаланс в балансиращата група между отделните членове на балансиращата група.

ЧЛЕН НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
Член на стандартната балансираща група на „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД може да бъде всеки пазарен участник (потребител, производител или търговец), който е регистриран на свободния пазар на електрическа енергия и е сключил договор за балансиране с координатора на балансиращата група.
 
В балансиращата група може да има:
"Непряк член " - обект на търговски участник, за който участникът е прехвърлил отговорността си за балансиране на координатор на балансираща група с договор за балансиране с координатор на балансираща група. За обект на краен клиент означава, че за този обект клиентът е сключил договор само с един доставчик и е прехвърлил отговорността за балансиране на този доставчик,  в качеството му на координатор на балансираща група;
"Пряк член на балансираща група" - обект на търговски участник, за който може да бъде сключен договор с повече от един доставчик/клиент, като отговорността за балансиране е прехвърлена само на един от тях, регистриран като координатор на балансираща група.
"Обект" е всяка отделена по отношение на измерването на електрическата енергия електрическа инсталация на даден търговски участни.

РЕГИСТРИРАНЕ НА УЧАСТНИК НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Регистрирането на участник на свободния пазар се осъществява в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.
Процесът по регистрацията се администрира от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обекта, за който се извършва регистрацията.
Процедурата може да се инициира от самия клиент или от нотариално упълномощен представител на „Веолия Енерджи България“ ЕАД.  В случай, че се избере втория вариант, „Веолия Енерджи България“ ЕАД ще извърши процедурата напълно безплатно за клиента, но за целта е необходимо:

  1. Клиентът да издаде нотариално заверено пълномощно на представител на „Веолия Енерджи България“ ЕАД, което да дава възможност да се входират необходимите документи, във връзка с регистрацията на свободния пазар на електрическа енергия.
  2. Да се подпише договор за доставка на електрическа енергия с „Веолия Енерджи България“ ЕАД и/или Договор за присъединяване към балансиращата група на „Веолия Енерджи България“ ЕАД.
  3. Клиентът трябва да е погасил всички текущи задължения към настоящия търговец, както  и към настоящия координатор, в случай на последваща смяна на координатор на балансираща група.

Заявление за регистрация на свободния пазар се подава в съответното електроразпределително дружество, в периода от 1-во до 10-то число на месеца.
Смяната на координатор на балансираща група влиза в сила винаги към първо число на месеца.

ВХОД ЗА КОНТРОЛНИ ОРГАНИ – МИТНИЦА:
http://tradingelectricalmarketveoliaenergybulgaria.com/
 

PDF
ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (956.07 KB)
 
PDF
ПРИНЦИПИ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В СТАНДАРТНАТА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (383.62 KB)