Авангарден проект за течни въглеводородни горива с използването на възобновяеми енергийни източници (Power-to-Liquid) преобразува CO2 от битови отпадъци в устойчиви авиационни горива в Португалия

Едно от първите съоръжения за производство на синтетично електрогориво (т.нар. eFuel горива) в Европа може да бъде изградено на територията на компанията за оползотворяване на енергия ЛИПОР, в близост до Порто. С иновативния си технологичен дизайн и конфигурация, то има задачата да промени коренно индустрията с използване на битови отпадъци за енергийни цели, като едновременно допринася за декарбонизацията на авиационния сектор.

Сформираният интердисциплинарен консорциум ЛИПОР (Междуобщинско управление на отпадъците на Гранде Порто), компанията P2X Европа и Веолия, стартира предпроектни проучвания за напълно интегрирано производство на течни въглеводородни горива от възобновяеми енергийни източници в промишлен мащаб в станцията за производство на енергия от отпадъци в Мая, Португалия.

Проектът ще даде възможност за производство на "зелено" синтетично електрогориво за авиационната индустрия от CO2, получен от потока на отпадъчните газове на станцията за производство на енергия от отпадъци, в комбинация със "зелен" водород. В първата фаза ще бъдат използвани повторно до 100 000 т получен CO2 с биогенен произход за преобразуването им в електрогорива и в синтетични "зелени" крайни продукти като алтернативни горива – например е-керосин, е-дизел и специални химически продукти.

Изпълнението на планирания проект за улавяне и оползотворяване на въглерод (CCU) в станцията на ЛИПОР за оползотворяване на енергия включва улавяне, извличане и пречистване на биогенната част на CO2, налична в около 60% от емисиите на въглероден диоксид, генерирани в резултат на процеса на изгаряне на отпадъците.

Като част от изключително иновативния проект за течни въглеводородни горива с използването на възобновяеми енергийни източници, технологията CCU може да бъде интегрирана напълно в съществуващата инсталация за оползотворяване на енергия, в резултат на което се постигат почти нулеви и дори отрицателни емисии на CO2 при генерирането на енергия. По този начин значително се подобрява екологичният и енергиен баланс от изгарянето на битови отпадъци.
Именно поради това, инициативата е решителна стратегическа стъпка за ЛИПОР в осъществяването на мисията на компанията за преобразуване на битовите отпадъци в нови ресурси чрез внедряване на иновативни практики от кръговата икономика.

Тя бележи важен етап в производството на енергия от отпадъци, тъй като го отдалечава от линейния модел "вземане – изработване – използване – изхвърляне" и предлага новаторска алтернатива за ускоряване на прехода към надеждна кръгова икономика в глобален мащаб. Това напълно съответства на политиките на Португалия в областта на енергетиката и климата и амбицията на страната да постигне въглеродна неутралност най-късно до 2050 г.

Жозе Мануел Рибейро, Президент на ЛИПОР, споделя:
"Този проект дава добър пример как системите за управление на отпадъците могат да допринасят за декарбонизацията на икономиката и за въглеродната неутралност. В допълнение, те могат да имат водеща роля и да проправят пътя чрез иновативни проекти като този, който ще внедрим и който ще нареди Португалия сред първите държави, инвестирали в кръгова въглеродна икономика."

Жозе джи Мело Бандейра, Главен изпълнителен директор на Веолия Португалия, добавя:
"Технологиите за улавяне на въглерод са част от прехода към декарбонизация на нашите индустриални процеси. Намаляването или елиминирането на емисиите на парникови газове има своите ограничения, следователно улавянето, съхранението или използването на тези газове е от особено значение за успешните резултати в глобален мащаб. Проектът е отличен пример за сътрудничеството между различни компании от промишления сектор в сферата на екологичната трансформация по отношение на иновативни и вдъхновяващи решения, които ще бъдат пример за подражание, и надяваме се ще насърчат и други да го последват."

Кристоф Вебер, втори изпълнителен директор на P2X Европа, добави:
"С улавянето на CO2 от потока отпадъчни газове, още преди да бъдат изпуснати в атмосферата, проектът "Реактивно гориво от отпадъци" осигурява втори живот на нерециклируемите общински отпадъци по екологичен начин. Интегрирането на технологията за течни въглеводородни горива от възобновяеми енергийни източници в съществуващи заводи за оползотворяване на енергия от отпадъци е уникално решение за едновременна декарбонизация на въздушния транспорт и управлението на отпадъците."

За Веолия

Групата Веолия се стреми да бъде компания-еталон за екологична трансформация. С близо 179 000 служители по света Групата проектира и предоставя решения, които са едновременно полезни и практични за управлението на услуги в сферата на водите, енергията и преработката на отпадъци. Чрез дейностите в тези три допълващи се направления, Веолия помага за разработването на възможности за достъп до ресурси, опазването на съществуващите ресурси и възобновяването им. През 2020 г. Групата Веолия осигури водоснабдителни услуги на 95 млн. души, канализационни услуги – на 62 млн. души, произведе близо 43 млн. мегаватчаса енергия и и обработи 47 млн. тона отпадъци. Веолия Енвиронман (чиито акции се търгуват на борсата Paris Euronext: VIE) регистрира консолидирани приходи от 26.010 млрд. евро през 2020 г.
www.veolia.com