"Нашите решения са в природата" – да я опазим е отговорност на всички ни

На територията на пречиствателните станции на "Софийска вода", част от Веолия, живеят редица интересни видове – както растителни, така и животински. Именно за дивия живот на обектите, а и за важността на темата за биоразнообразието, ще ни разкаже Теодора Петрова – Мениджър "Услуги по опазване на околната среда", по повод Международния ден на биологичното разнобразие.

Какви животни и растения обитават пречиствателните станции за питейна вода в Бистрица и Панчарево?

С радост отрихме изключително богат див живот около нашите обекти. Да започнем с животните. Например, в Бистрица имаме няколко вида бозайници – Къртица, Източно-европейски таралеж, Див заек и Лисица. В Панчарево фауната е още по-богата – освен тези видове, намерихме следи от цяло семейство язовци. И на двете станции има и много видове птици – ПСПВ Бистрица-35 вида, за ПСПВ Панчарево – 42 вида. Нормално, най-богато представителство имат насекомите – над 80 вида. От тях голяма част са пеперудите. Влечугите също имат своите представители – три вида змии, характерни за тази територия. Не бива да забравяме и за флората на станциите. Близо 60 вида иглолистни и широколистни дървета бяха преброени, а над 150 вида – тревисти растения. Хубава новина е, че не са открити застрашени растителни видове, но за сметка на това – рядко срещана Орхидея, Вълнист напръстник, Австрийски лен и Фиева еспарзета.

 

Споменахте няколко интересни растителни вида. А сред животните? Какво Ви направи впечатление?

Интересен вид е Обикновеният пчелояд, който е изключително красива птица. Наблюдаван е да преминава над територията на станцията, която използва за ловуване на насекоми. Сивият кълвач също е отчитан рядко за периода на проучването. Важно е да отбележим, че за малката територия, която представляват станциите, и разположението им, което е толкова близо до града – биоразнообразието е определено значително.

 

Как осъществихте това изследване?

Благодарение на партньорството ни с Научноизследователския сектор на Софийския Университет "СВ. Климент Охридски" (СУ). С експертите успяхме да направим така наречената "моментна снимка" на биоразнообразието на станциите. През изминалата година успешно обследвахме двете станции, а тази година предстои да бъдат обследвани и ПСПВ Мала Църква и СПСОВ Кубратово. Изследването потвърди изключителното наличие и разнообразие на редица видове.

 

Как се прави такава "моментната снимка" на биоразнообразието?

Проучването обхващаше различни способи за наблюдение, които включваха директни наблюдения и обходи на терен, заснемане с фото капни, събиране на насекоми с т.нар. капани за насекоми, чрез ентомологичен сак или директно събиране. За мъховете пък са изготвяни микроскопски препарати, "Моментната снимка" завърши със съставянето на доклад за състоянието на биоразнообразието на всяка от станциите.

Освен биологичната класификация на видовете, богат снимков материал, докладите съдържат и анализ на различните видове заплахи за биоразнообразието, както и препоръки и мерки за съхраняване и възстановяването му на териториите на двете пречиствателни станции. А оттук нататък предстои и изпълнение на предложените мерки.

 

До какви заключения стигнахте?

Както споменах, станциите могат да се похвалят с голямо биоразнообразие за малките си територии. Освен това, сравнявайки двете станции се вижда, че биоразнообразието на ПСПВ Панчарево е по-богато, предвид отдалечеността на обекта и по-малкия брой хора на станцията. Един от изводите, до които стигаме са, че ограниченият режим на достъп допринася за разнообразието и за опазването на тези видове.

Благодарение на мерките, препоръчани от екипа, може да се очаква дори ръст на присъствието на растения и животни. С изпълнението имние ще насърчаваме осведомеността по темата, както за служителите на обекта, така и за посетителите. Това е от съществено значение за опазването на биоразнообразието на местно ниво, а и в по-общ план.

 

Тазгодишната тема на международния ден е "Нашите решения са в природата". Защо повишаване на осведомеността по въпросите на биологичното разнообразие е от изключително значение за опазването на природните ни ресурси?

"Нашите решения са в природата" е чудесна тема и много добро напомняне в особената ситуация, в която всички се намираме. Напомня ни за това колко зависими днес именно от ресурсите, които можем да намерим само в природата и без който не можем да живеем. Въпреки технологичния напредък, имаме нужда от здравословни и жизнени екосистеми. Ние сме част от природата, не сме извън нея. Същото се отнася и до нашите действия , коитои й оказват пряко влияние.

Темата е актуална и винаги ще бъде такава – без въздух, вода и слънце не можем да живеем. Затова смятам, че колкото по-наясно сме със значимостта на биоразнообразието, толкова по-ангажирани ще бъдем да допринесем за опазване на природните ресурси. Това е и мисията на Веолия. Основните екологични проблеми като опазването на природните ресурси, борбата с изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие, са част от нейната дейност. Един от деветте ангажимента на Веолия за устойчиво развитие в подкрепа на Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН е именно опазване на биоразнообразието.

 

В тази връзка как Веолия изпълнява своя ангажимент към опазване на биоразнообразието и по-конкретно за инициативите на местно ниво?

За да ограничи загубата на биологичното разнообразие в световен мащаб, Веолия непрекъснато се стреми към подобряване на екологичните показатели, свързани със бизнеса, който развива, като по този начин намалява въздействието си върху околната среда. Също така, компанията се грижи за екологично управление на обектите, на които извършва дейността си, като създава благоприятни условия за поддържане на местните видове и техните местообитания.

Именно изпълнявайки този ангажимент, Веолия определя част от тях като чувствителни по отношение на биоразнообразието и инициира обследване и оценка с препоръки за неговото опазване на територията им като обследването, което стартирахме на нашите обекти.

 

А "Софийска вода" успява ли да изпълни този ангажимент?

"Софийска вода" работи за опазване на околната среда ежедневно. През 2008 г. компанията е сертифицирана за първи път по международния Стандарт ISO 14001. Изключително щастливи сме за успешно преминатия одит и надграждане на системата ни за управление на околната среда, получавайки EMAS сертификат през април, 2019 г. С него "Софийска вода" се превърна в първия български ВиК оператор, сертифициран по Европейската схема за Екоменинджънт и одит.

За целта, преминахме одит от независим сертифициращ орган, който отговаря на изискванията на Регламента (ЕС) № 1221/2009. EMAS и е признание за примерна организация и качество на работа в пречиствателната станция Бистрица. А през март 2020 г. получихме и регистрция на разширения обхват по EMAS, който обхваща целия процес по добиването на сурова вода, през пречистването и доставянето й до потребителя.

Чрез тази регистрация компанията още веднъж потвърждава ангажимента на ръководството и служителите си за ефективно управление на ресурсите и екологични резултати.

 

Какво е Вашето послание и призив по случай деня на биоразнообразието?

Проучването и опазването на биоразнообразието стават все по-актуални в наши дни. Непрекъснато нарастващото влияние на човека е причина все повече видове да бъдат поставяни в риск от изчезване, а местообитанията им да намаляват бързо. Вярвам, че противодействието на тези процеси е обща отговорност.

Нека да не забравяме че "Природата не сме я наследили от дедите си, а сме я взели назаем от децата си".