Първи съвместен инвестиционен прозорец на Innovation Starter Accelerator и Софийска вода, част от Веолия

Стартиращи компании с решения в областта на интелигентните градове, чистата вода, централното отопление могат да кандидатстват за кохорта 3/2021 в Innovation Starter Accelerator до края на февруари 2021 г.

Стартиращи компании с решения в областта на интелигентните градове, чистата вода, централното отопление могат да кандидатстват за кохорта 3/2021 в Innovation Starter Accelerator до края на февруари 2021 г.

През 2020 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с агенцията за иновации Innovation Starter.

Innovation Starter Accelerator е с мандат да финансира идеи на предприемачи в най-ранния етап от тяхното развитие -  валидиране на идеи и MVP (минимален жизнеспособен продукт/ прототип). 

В кохорта 3/2021 г. ще бъдат одобрени за участие 10 компании на ниво идея или прототип, на които служители на Софийска вода, част от Veolia,  Веолия Енерджи Варна и Innovation Starter ще предоставят техническа подкрепа, обучение, менторство и най-важното - валидиране в реална корпоративна среда на иновациите им чрез достъп до инфраструктура. В допълнение, Innovation Starter Accelerator ще предостави и финансова подкрепа на избраните кандидати. 

Допустимите компании трябва да бъдат специализирани в предоставянето на решения в следните основни области:

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Интелигентна вода за интелигентни градове - решения и продукти, свързани с управ-лението на питейна вода и отпадъчни води:

 • Интелигентно измерване на потреблението на вода
 • Прогноза за потреблението на вода
 • Мониторинг и анализ на качеството на водата
 • Сензори и IoT
 • Повторна употреба на отпадъчни води
 • Управление и оползотворяване на утайките от отпадъчни води
 • Интелигентни приложения
 • Технологии, управлявани от данни
 • Анализ на големи данни и AI

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Превръщането на топлофикационните компании в модерни, ефективни и отзивчиви комунални дружества:

 • Икономия на енергия и оптимизация
 • Дигитални решения за по-добра клиентска удоволетвореност (В2С)
 • Декарбонизация
 • Интелигентни решения за отопление и охлаждане
 • Прогнози за производство на топлоенергия/разходване на гориво
 • Интелигентно измерване на потреблението на топлоенергия  
 • Интелигентни приложения
 • Технологии, управлявани от данни
 • Анализ на големи данни и AI

За повече информация и подаване на заявления за участие: www.accelerator.bg/apply