„Софийска вода“ получи акредитация по най-новия стандарт за компетентност на лаборатории

Лабораторно-изпитвателният комплекс на ВиК дружеството вече може да дава официално оценки за съответствие на проби спрямо нормативните изисквания

Лабораторно-изпитвателният комплекс (ЛИК) на „Софийска вода“ получи акредитация по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и от 19 август вече работи съгласно новия по-висок стандарт.

С новата си акредитация, лабораторията на дружеството се нарежда сред първите в страната, които ще провеждат анализ на води в България, съгласно тази версия.

 С въвеждането на новия стандарт, ЛИК разработи и внедри изцяло нова система за управление. Новата версия е надградена с три допълнителни изисквания: идентифициране, контрол и оценка на риска; въвеждане на процесен подход (Plan-Do-Check-Act) и  безпристрастност по отношение на извършваните лабораторни дейности. В обхвата си на акредитация ЛИК вече ще има право и да дава официално становище за съответствие на изследваните в лабораторията проби спрямо нормативните изисквания.

Първата си акредитация ЛИК получи през 2010 г. От тогава лабораторията на „Софийска вода“ разширява непрекъснато обхвата на акредитирани услуги и девет години по-късно успя да го увеличи с 80%. Новото технологично оборудване позволи да бъдат включени десетки нови лабораторни услуги в рамките и извън рамките на задължителните по нормативни изисквания. Акредитацията гарантира проследимост на получените резултати и тяхната международна валидност.