ТоталЕнерджис и Веолия обединяват усилия да ускорят производството на биометан

Париж, 2 февруари 2022 г. – ТоталЕнерджис и Веолия сключиха споразумение за производство на биометан в пречиствателните станции на Веолия за питейна и отпадъчни води, които компанията експлоатира на територията на повече от 15 държави.

Партньорите ще развиват и инвестират съвместно в портфолио от инвестиционни проекти, с амбицията до 2025 г. да се произвежда до 1.5 теравата на час (TWh) биометан годишно. Това производство на възобновяем газ от органични отпадъци ще бъде еквивалентно на средното годишно потребление на газ от 500 000 жители и ще намали с 200 000 т годишно емисиите на CO2. ТоталЕнерджис ще предлага на пазара получения биометан като възобновяемо гориво за транспорт или заместител на природния газ за други цели.

Като част от това споразумение, партньорите ще обединят опита си в производството на биометан. Веолия ще предостави експертните си умения и опит в производството и третирането на биогаз от съоръженията си, а ТоталЕнерджис ще допринесе със задълбочени познания за цялата верига на създаване на стойност на биометана.

"Щастливи сме, че ще си партнираме с Веолия и ще насърчаваме оползотворяването на отпадъци чрез производство на биометан, и кръговата икономика – един от стълбовете на устойчивото развитие", заяви Стефан Мишел, директор "Газ, възобновяема енергия и електричество" в ТоталЕнерджис. "Производството на биометан е част от трансформацията на ТоталЕнерджис в голяма енергийна компания и реализирането на амбицията ѝ да играе важна роля в сферата на възобновяемите суровини".

"Нашето партньорство с ТоталЕнерджис съответства на стратегията на Веолия за разработване на решения за декарбонизация на енергийния микс, най-вече чрез биогаз, като част от екологичната трансформация", заяви Естел Бръшлянов, Главен изпълнителен директор на Веолия. "В световен мащаб ресурсите от биогаз на наши обекти са повече от 6 тераватчаса първична енергия. Благодарение на потенциала на това производство на биометан и нашето ноу-хау в управлението на биогаза, Веолия се стреми да стане водещ фактор във верига за създаване на добавена стойност, като разработва повече децентрализирани и местни инсталации за производство на зелена енергия"

ТоталЕнерджис и биометанът
ТоталЕнерджис е лидер на пазара във Франция с почти 500 гигаватчаса производствен капацитет и се стреми да играе важна роля в производството на биометан в световен мащаб чрез партньорство с лидери на пазара като Clean Energy в САЩ. Компанията е активна по цялата верига на създаване на стойност на биометана, от разработването на проекти до маркетинга на биометан и вторичните му продукти (биоторове, биоCO2). Целта ѝ е да произвежда поне 2 ТВч биометан годишно до 2025 г. – еквивалент на годишното потребление на 670 000 потребители във Франция и намаляване на емисиите на CO2 с 400,000 тона.

Веолия и биометанът
Веолия понастоящем е един от най-големите производители на енергия от биогаз в света, с първичен енергиен ресурс от около 6 ТВч. Като световен лидер в екологичната трансформация, Веолия се стреми да оползотворява максимално биогаза под формата на биометан и да разширява глобалната си ресурсна база, като прилага принципите на кръговата икономика. Амбицията на Групата е да стане един от водещите фактори в производството на биометан и да развива повече възможности за производство на зелена енергия в подкрепа на борбата срещу климатичните промени.

За ТоталЕнерджис
ТоталЕнерджис е глобална мултиенергийна компания, която произвежда и продава енергия на световния пазар: масла и биогорива, природен газ и биогаз, възобновяема и електрическа енергия. Нашите 105 000 служители имат ангажимент за по-евтина, чиста, надеждна и достъпна енергия до колкото може повече хора. С дейност в повече от 130 страни, ТоталЕнерджис устойчиво развива структурата си и проектите си така, че да допринася за благосъстоянието на хората.

За Веолия
Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента и почти 179 000 служители, Групата проектира и реализира полезни, практични решения за управлението на водите, отпадъците и енергията, които допринасят за радикален положителен обрат в настоящата ситуация. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2020 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 95 млн. души, канализационни услуги – на 62 млн. души, произвежда почти 43 млн. МВтч електроенергия и рециклира 47 млн. т отпадъци. Веолия Енвиронман (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 26,010 млрд. евро през 2020 г.
www.veolia.com

Предупредителна бележка
Термините "ТоталЕнерджис", "ТоталЕнерджис компъни" или "Компанията" в този документ означават ТоталЕнерджис СЕ и самостоятелно съществуващите дружества, които са пряко или непряко контролирани от ТоталЕнерджис СЕ. Аналогично, думите "ние", "нас" и "наши" се използват по отношение на тези компании или на техните служители. Дружествата, в които ТоталЕнерджис СЕ пряко или непряко притежава дял, са отделни юридически лица. ТоталЕнерджис СЕ не носи отговорност за действия или бездействия от страна на тези дружества. Този документ може да съдържа информация за последващо събитие и твърдения, които се основават на редица икономически фактори и допускания, направени в конкретна икономическа, конкурентна и регулаторна среда. В бъдеще те могат да се окажат неточни и свързани с редица рискови фактори. Нито ТоталЕнерджис СЕ, нито което и да било от нейните дъщерни дружества поемат каквото и да е задължение за публично актуализиране на каквато и да е информация или твърдение, свързани с бъдещи периоди, както и на цели или тенденции, съдържащи се в тези документи, било в резултат на нова информация, последващо събитие или по друг начин. Информация относно рисковите фактори, които биха могли да повлияят на финансовите резултати или на дейностите на ТоталЕнерджис, е предоставена в най-новия документ за регистрация, подаден във вариант на френски език от ТоталЕнерджис СЕ във френската служба за финансови пазари (Autorité des Marchés Financiers) (AMF), и в годишния доклад по Формуляр 20-F, представен пред комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).