"Веолия" и "ТоталЕнерджис" - партньори в изграждането на най-голямата соларна система за завод за обезсоляване на морска вода в Оман

Париж, Оман, 27 юли 2022 г. – "ТоталЕнерджис" и "Веолия" сключиха споразумение и стартират изграждането на най-голямата соларна фотоволтаична система за осигуряване на електрическа енергия за завода за обезсоляване на морска вода в град Сур, Оман. Електроцентралата ще бъде разположена на площадката на завода за обезсоляване "Шаркия", който е еталон в Оман и региона на Персийския залив и доставя питейна вода на повече от 600 000 жители в региона Шаркия.

Този соларен проект с мощност 17 MWp ще бъде първият по рода си, изграден в региона. Годишно ще се произвеждат повече от 30 000 мегаватчаса зелена енергия или повече от една трета от дневното потребление на завода за обезсоляване, като така ще се избегнат близо 300 000 т емисии на CO2.

Това отговаря на Националната енергийна стратегия на Оман да замени 30% от потребяваната електрическа енергия с енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Заводът ще бъде оборудван с повече от 32 000 високо ефективни соларни панела и ще използва иновативна едноосна следяща система (изток - запад), за да се увеличи производството на енергия. Той ще обхваща площ от 130 000 кв. м, което се равнява приблизително на 18 футболни игрища.

"Ние във "Веолия" сме се ангажирали да реализираме екологичната трансформация във водния сектор както за нашите клиенти, така и за нашите активи. Радваме се, че стартираме изграждането на слънчева електроцентрала на нашия обект за обезсоляване на вода в град Сур и ще можем да я задвижим с зелена електроенергия, като драстично намаляваме емисиите на въглероден диоксид, сподели Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на „Веолия“. Като един от основните фактори във водния сектор на Оман, "Веолия" е твърдо решена да подкрепя целите за устойчивост във "Визията на Оман 2040" за общностите и индустриите на Султаната и нашият соларен проект с "ТоталЕнерджис" е в тази посока."

"Този проект съответства на стратегията ни да развиваме енергията от възобновяеми източници в Близкия Изток и да предоставяме на нашите клиенти решения за чиста, надеждна и достъпна енергия. Поемаме ангажимента да помагаме на "Веолия" да декарбонизира дейностите си, базирайки се на отличните си резултати при внедряването на решения за възобновяема енергия на високотехнологични и сложни обекти. Като глобална мултиенергийна компания, нашата цел е да допринасяме за разработването на възобновяемите енергийни източници в Оман и региона", казва Винсент Стокарт, Старши вицепрезидент "Възобновяеми енергийни източници" в "ТоталЕнерджис".

Якуб Ал Киюми, Главен изпълнителен директор на оманската компания за водоснабдяване и електроснабдяване, коментира: "Тази инициатива дава още една перспектива към целта за достъп до чиста вода в Оман. Използването на слънчевата енергия като алтернативен енергиен източник за дейностите по обезсоляване на морската вода допринася за постигането на целите за устойчивост на Оман".

"Веолия" внедрява решения за оптимизиране на енергийната ефективност на дейностите си по обезсоляване на морска вода, вкл. в завода си за обезсоляване на вода в Шаркия. В партньорство с "ТоталЕнерджис" Групата реши да предприеме по-нататъшна стъпка към екологична трансформация, като използва енергия от възобновяеми източници за завода вместо изкопаеми горива."

"ТоталЕнерджис" се стреми да подпомага страните производителки в изграждането на по-устойчиво бъдеще чрез по-добро използване на местните им природни ресурси, вкл. слънчевата енергия, което директно ще подобри достъпа до по-чиста, по-надеждна и по-достъпна електроенергия. Компанията се възползва от лидерската си позиция в региона и разработва широкомащабни соларни проекти в Катар, Иран и Либия. Тези проекти демонстрират модела за устойчиво развитие на "ТоталЕнерджис", глобална мултиенергийна компания, която подкрепя страните производителки в техния енергиен преход.

"ТоталЕнеджис" и енергията от възобновяеми енергийни източници
Като част от амбицията си за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г., "ТоталЕнерджис" разработва портфолио с дейности в областта на възобновяемите енергийни източници и електроенергията. В края на юни 2022 г. общият капацитет на "ТоталЕнеджис" за производство на електричество от възобновяеми източници е 12 GW. "ТоталЕнерджис" ще продължи да разширява тази дейност, за да достигне 35 GW общ производствен капацитет от възобновяеми енергийни източници и съхранение до 2025 г., а след това – 100 GW до 2030 г., като целта е да бъде сред 5-те най-големи производители на електроенергия от вятърна и слънчева енергия.

За "ТоталЕнерджис"
"ТоталЕнерджис" е глобална мултиенергийна компания, която произвежда и продава енергия на световния пазар: масла и биогорива, природен газ и биогаз, възобновяема и електрическа енергия. Нашите повече от 100 000 служители са ангажирани с това да осигуряват по-евтина, чиста, надеждна и достъпна енергия на колкото може повече хора. С дейност в повече от 130 страни, "ТоталЕнерджис" устойчиво развива структурата си и проектите си така, че да допринася за благосъстоянието на хората.

За "Веолия"
Групата Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С почти 220 000 служители по света, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно, за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2021 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги – на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. Веолия Енвиронман (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 28,508 млрд. евро през 2021 г.
www.veolia.com

Предупредителна бележка
Термините "ТоталЕнерджис", "ТоталЕнерджис компъни" или "Компанията" в този документ означават "ТоталЕнерджис" СЕ и самостоятелно съществуващите дружества, които са пряко или непряко контролирани от "ТоталЕнерджис" СЕ. Аналогично, думите "ние", "нас" и "наши" се използват по отношение на тези компании или на техните служители. Дружествата, в които "ТоталЕнерджис" СЕ пряко или непряко притежава дял, са отделни юридически лица. "ТоталЕнерджис" СЕ не носи отговорност за действия или бездействия от страна на тези дружества. Този документ може да съдържа информация за последващо събитие и твърдения, които се основават на редица икономически фактори и допускания, направени в конкретна икономическа, конкурентна и регулаторна среда. В бъдеще те могат да се окажат неточни и свързани с редица рискови фактори. Нито "ТоталЕнерджис" СЕ, нито което и да било от нейните дъщерни дружества поемат каквото и да е задължение за публично актуализиране на каквато и да е информация или твърдение, свързани с бъдещи периоди, както и на цели или тенденции, съдържащи се в тези документи, било в резултат на нова информация, последващо събитие или по друг начин. Информация относно рисковите фактори, които биха могли да повлияят на финансовите резултати или на дейностите на "ТоталЕнерджис", е предоставена в най-новия документ за регистрация, подаден във вариант на френски език от "ТоталЕнерджис" СЕ във френската служба за финансови пазари (Autorité des Marchés Financiers) (AMF), и в годишния доклад по Формуляр 20-F, представен пред комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).