Веолия и Вага Енерджи пускат в експлоатация една от най-големите производствени инсталации за биометан в Европа

  • Най-голямата производствена инсталация за биометан във Франция е въведена в експлоатация.

  • Този проект допринася за енергийната сигурност на Франция и Европа с разработването на местни, устойчиви източници на енергия с ниски емисии на СО2.

  • Веолия вече произвежда общо 1.6 TWh биогаз във Франция, еквивалентно на 10% от производството на биогаз във Франция, заложено в Многогодишния енергиен план 2023.

Веолия и Вага Енерджи (Waga Energy) обявиха пускането в експлоатация на най-голямата производствена инсталация за биометан с използването на биогаз от съоръжение за съхраняване на неопасни отпадъци. Разположена в най-големия обект за производство на биогаз във Франция, в Центъра за промишлена екология на Веолия в Клей Суии (региона на Париж), тази инсталация ще произвежда 120 GWh газ от възобновяеми източници годишно. Това е равностойно на средното годишно потребление на 20 000 домакинства или 480 автобуса, които се движат с биометан (BioNGV), като се спестяват емисии на CO2 от около 25 000 т всяка година.

Въз основа на технологията WAGABOX®, разработена от Вага Енерджи, тази напълно автоматизирана и дистанционно управлявана производствена единица оползотворява и третира биогаза от депонирани отпадъци, за да го преобразува в биометан – газ, получен от 100% възобновяем източник. След това този "зелен" газ се подава директно в газоразпределителната мрежа, експлоатирана от оператора GRDF, за да доставя енергия на домакинства и предприятия в региона за обичайното им потребление, но и за декарбонизация на транспортния сектор благодарение на биометана.

Проектът Клей Суии (Claye-Souilly project) е един от четирите разработени чрез партньорството между Веолия и Вага Енерджи във Франция. Производствената инсталация е вече в експлоатация в Сен-Пале́ (Шер), а други две съоръжения са в процес на изграждане в Ле Ам (Манш) и Шатузанж-ле-Губе (Дром).

След като бъдат пуснати в експлоатация, до 2024 г. тези четири инсталации ще осигуряват капацитет за производство на биометан до 175 GWh на година, като ще спестяват 35 000 т CO2 годишно.

"Веолия е основен участник в производството на биогаз и превръщането на биогаз в енергия. Групата вече произвежда 1.6 тераватчаса биогаз от анаеробно разграждане на отпадъци само във Франция. Възнамеряваме да допринасяме за развитието на пълноценно работещ сектор за производство на "зелен" газ на европейско ниво, което е от съществено значение за енергийната сигурност и борбата срещу глобалното затопляне", обясни Естел Бръшляноф, Главен оперативен директор на Групата Веолия.

Матьо Лефебвр, съосновател, Председател и Главен изпълнителен директор на Вага Енерджи, добавя: "Въвеждането в експлоатация на тази инсталация с висок капацитет в Центъра за промишлена екология Клей – Суии отбелязва нов етап в петгодишното ни сътрудничество с Веолия. Имаме удоволствието да обединим уникалната си техническа експертиза в тази област с експертизата на световен лидер в преработката на отпадъците, за да разработим устойчива алтернатива на изкопаемите горива. Като произвеждаме биометан, един от стълбовете на енергийния преход, предприемаме конкретни действия срещу глобалното затопляне и допринасяме за засилването на енергийната независимост на нашата страна."

Бертран дьо Сангли, Регионален търговски директор в компанията GRDF, регион Ил дьо Франс: "Благодарение на тази 27-ма инсталация за производство на биометан, департаментът Сен е Марн става енергийно по-независим, като 16% от потреблението на газ за бита понастоящем се покрива от местното производство на биометан (с цел - 75% до 2030 г. съгласно Хартата CapMétha77). Компанията GRDF е инвестирала в адаптирането на газовата мрежа за приспособяването ѝ към производството на възобновяем газ по този изключителен проект."

Центърът за промишлена екология, разположен в Клей - Суии, в района Ил дьо Франс, преработва и оползотворява до 1,5 милиона тона годишно общински и индустриални отпадъци. Той е оборудван вече със съоръжения, преобразуващи добития биогаз в топлина и електричество. С въвеждането в експлоатация на новата производствена инсталация за биометан, общото годишно производство на енергия на обекта от всички източници ще нарасне до 238 GWh, 40% увеличение спрямо настоящите енергийни доставки.

Производствената инсталация за биометан, експлоатирана от Веолия в Центъра за промишлена екология в Клей – Суии.

Веолия и биометанът

Веолия сега е един от най-големите производители на енергия от биогаз в света, с първичен енергиен ресурс от 6 TWh. Като световен лидер в екологичната трансформация, Веолия се стреми да оползотворява максимално биогаза под формата на биометан и да разширява глобалната си ресурсна база, като прилага принципите на кръговата икономика. Амбицията на Групата е да стане лидер в производството на биометан и да продължи да развива капацитета си за производство на зелена енергия в подкрепа на борбата срещу климатичните промени.

За Веолия

Групата Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С почти 179 000 служители по света, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2020 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 95 млн. души, канализационни услуги – на 62 млн. души, произвежда почти 43 млн. МВтч електроенергия и рециклира 47 млн. т отпадъци. Веолия Енвиронман (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 26,010 млрд. евро през 2020 г.
www.veolia.com

 

За Вага Енерджи

Вага Енерджи (ISIN - Международен идентификационен номер на ценни книжа: FR0012532810, символ: WAGA) произвежда газ от възобновяеми енергийни източници (RNG) (познат също и като "биометан") на конкурентни цени, като обогатява сметищния газ с помощта на патентована технология за пречистване, наречена WAGABOX®. Газът, получен от възобновяем източник, се подава директно в газоразпределителната мрежа, доставяща газ на домакинствата и бизнеса, като по този начин осигурява заместител на природния газ. Вага Енерджи финансира, изгражда и експлоатира своите инсталации WAGABOX® по дългосрочни договори с оператори на депа за отпадъци за доставката на необработен газ и генерира приходи, като продава произведения газ от възобновяеми енергийни източници. Вага Енерджи експлоатира 11 инсталации WAGABOX® във Франция, което представлява инсталирана мощност от 240 GWh годишно. Единадесет инсталации са в процес на изграждане във Франция, Испания и Канада. Всеки проект, стартиран от Вага Енерджи, допринася за борбата срещу глобалното затопляне и помага за енергийния преход. От 27 октомври 2021 г. Вага Енерджи е регистрирана на борсата Euronext Paris.
waga-energy.com