"Веолия" с амбиция за енергийно независими услуги във Франция

На фона на голямото напрежение на енергийните пазари "Веолия" обяви безпрецедентен план да направи енергийно независими услугите си във Франция. Те са свързани с водите и отпадъците, в рамките на пет години, с 2 TWh (тераватчаса) енергия, произвеждана на местно ниво, за да покрие цялото си текущо потребление, равностойно на потреблението на 430 000 френски домакинства. Тази енергия ще бъде 100% генерирана на местно ниво и 100% възобновяема.

Проектът е продължението на глобален план, стартиран от Групата през март тази година в инсталации собственост на "Веолия" и инсталации на клиентите ѝ, който поставя цел за намаляване на енергийното потребление с 5% и увеличаване на производството на енергия с 5% за срок от две години, което дава 10% въздействие.

"Тази инициатива ще демонстрира осъществимостта и значимостта на широкото използване на решения за зелен преход при справяне с предизвикателствата на енергийния суверенитет и декарбонизацията във Франция. "Веолия" вече произвежда еквивалента на ⅔ от енергията, която потребява, и заедно с местните власти ще увеличи този темп, за да направи всичките си услуги енергийно независими в рамките на 5 години благодарение на нови местни проекти за възобновяема енергия.“ казва Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на "Веолия".

Основните средства за увеличаване на местните алтернативни решения за производство на енергия, прилагани от "Веолия" във Франция, са:

  • широкоразпространено производство на биогаз чрез разграждането на органични отпадъци и метанизация на утайката от пречиствателните станции за отпадъчни води, експлоатирани от "Веолия"
  • увеличаване на производството на електроенергия от нерециклируеми отпадъци на обекти, експлоатирани от Групата (биомаса, твърди възстановени горива)
  • монтаж на фотоволтаични панели на всички обекти на Групата, които го позволяват, особено на затворени обекти за съхранение на отпадъци
  • увеличаване на производството на биогориво от използвани мазнини от хранителната индустрия.

Този проект допълва мерките за спестяване на енергия, приети от "Веолия" през месец март за намаляване на потреблението на енергия, като:

  • ускоряване на внедряването на гъвкави решения за електроенергия на обекти, управлявани от Групата, благодарение на опита на "Веолия" в услугите за смарт управление на енергията
  • оптимизиране на ефективността на обекти, управлявани от компанията, чрез над 60 дигитални центъра за мониторинг по света – Hubgrade
  • определяне на зоните с отпадъчна енергия, която би могла да се оползотвори, където е възможно;
  • подмяна на най-енергоемкото оборудване (особено системи за аериране в пречиствателните станции за отпадъчни води) и намаляване на зададените стойности на нагряване.

За Веолия
Групата "Веолия" се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С почти 220 000 служители по света, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно, за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, "Веолия" съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2021 г. Групата „Веолия“ доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги – на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. "Веолия Енвиронман" (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 28,51 млрд. евро през 2021 г.
www.veolia.com