Веолия сключва договор за управление на отпадъци на стойност 2 млрд. евро в подкрепа на декарбонизацията и регенерирането на ресурсите в Хонг Конг

  • Веолия изгражда свръхмодерно съоръжение за съхранение с цел да оптимизира улавянето на метан и по този начин да предотврати 10 милиона тона емисии на CO2 за период от двайсет години

  • Проект с положителен ефект за кръгова икономика – с екологично електричество, произведено от уловения метан, което покрива 100% от енергийните нужди на съоръжението

  • Това е и проект, който ще генерира местни ресурси: скалната маса от обекта ще се използва в строителната индустрия на Хонг Конг за избягване на вноса

Службата за опазване на околната среда наскоро възложи на Веолия, като дългогодишен партньор на правителството на Специалния административен район Хонг Конг, заедно с Китайската държавна строителна компания (China State Construction), договор за проектиране, изграждане и експлоатация за проекта за оползотворяване на ресурсите в „Разширено депо - западни нови територии“ (West New Territories (WENT) Extension) в Ним Уан, Хонг Конг. На стойност над 2 млрд. евро за Веолия, този договор ще покрива целия жизнен цикъл на проекта, от фазата на изграждане до периода на последващо стопанисване.

Проектирана да преработва до 90 милиона тона нерециклируеми отпадъци в продължение на двайсет години, WENTX ще бъде най-големият актив от този вид, управляван от Веолия в Хонг Конг. Свръхмодерният проект ще гарантира 90% улавяне на метан, намалявайки въглеродния отпечатък на Хонг Конг, който се стреми да постигне амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г. Проектът ще позволи улавянето на метан, еквивалентен на около 10 милиона тона CO2, което съответства на обхват 4.

Целта на въвеждането на индикатора за обхват 4 е да се измери и признае екологичната трансформация, особено декарбонизацията на промишлени и икономически дейности. Избегнатите емисии в обхват 4, които количествено определят CO2, който би бил емитиран в атмосферата, съответстват на положителното въздействие на внедрените решения за декарбонизация. В допълнение към обхвати 1, 2 и 3, той позволява икономически, финансови и регулаторни решения да бъдат насочвани към глобална и колективна декарбонизация на планетата.

Обектът ще бъде модел на кръгова икономика: 100% от нуждите му от електроенергия ще бъдат покривани от зелена електроенергия, генерирана от уловения метан. Произведеният в повече биогаз може да се подава към общинската мрежа под формата на електричество или градски газ.

WENTX също така ще генерира полезни местни ресурси за строителната индустрия: скалната маса, добита от обекта, ще се използва за териториално развитие и благоустройство и ще позволя на Хонг Конг да намали зависимостта си от вноса.

"Много сме горди, че поемаме този важен проект, който е част от едно устойчиво, по-слабо интензивно въглеродно бъдеще за Хонг Конг. Той се явява важна стъпка в екологичната трансформация на район, който си е поставил за цел да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Приложена към управлението на отпадъците в регионалната кръгова икономика, нашата екология на решенията е в услуга на тази чудесна амбиция", коментира Естел Бръшляноф, Главен изпълнителен директор на Веолия.

Исторически партньор на Хонг Конг от 90-те години на миналия век, Веолия допринася за екологичната трансформация на дейностите, свързани с отпадъците и енергията, които са в основата на целите за устойчиво развитие на града и региона: опазване на ресурсите, опазване на околната среда, рециклиране и устойчиво икономическо и социално развитие. Например Веолия построи и експлоатира T-парк – инсталация за изгаряне на утайки от отпадъчни води на световно ниво, която осигурява енергийно ефективно третиране на утайките от отпадъчните води в града. През 2022 г. в Хонг Конг Веолия е управлявала 5,9 млн. тона неопасни отпадъци.

За Веолия

Групата Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С присъствие на пет континента, с близо 213 000 служители по света, Групата проектира и внедрява практични и полезни решения за управлението на водите, отпадъците и енергията, с които допринася за радикална промяна в настоящата ситуация. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2022 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 111 млн. души, канализационни услуги – на 97 млн. души, произвежда почти 44 млн. МВтч електроенергия и рециклира 61 млн. т отпадъци. „Веолия Енвиронман“ (регистрирана на борсата Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 42,885 млрд. евро през 2022 г.
www.veolia.com