"Веолия" стартира безпрецедентна програма за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадъчни води във Франция

  • Инициативата цели да разшири повторното използване на пречистени отпадъчни води във всички съвместими станции, експлоатирани от "Веолия", с монтирането на компактни инсталации за рециклиране на отпадъчни води.

  • Този новаторски подход, основан на кръговата икономика, ще съдейства за по-широкото използване на технологията за повторно използване на пречистени отпадъчни води във Франция.

  • С предвидени около 100 станции инициативата може да спести близо 3 млн. м3 питейна вода, което се равнява на средното годишно потребление на град със 180 000 жители

Тъй като силните засушавания стават все по-чести и интензивни във всички части на страната, "Веолия" се ангажира да съдейства за опазването на водните ресурси чрез широко прилагане на екологични индустриални решения. Групата има за цел да въведе повторното използване на пречистени отпадъчни води във всички пречиствателни станции за отпадъчни води, които експлоатира и чиито използвани водни обеми са достатъчни, като монтира компактни инсталации за рециклиране на отпадъчни води.

Първоначално рециклираните отпадъчни води ще заменят питейната вода, необходима за експлоатацията и поддръжката на пречиствателните станции за отпадъчни води. След време и след получаване на изискваните разрешителни, тяхното използване може да се разшири и намери приложение в промишлеността и селското стопанство, например за напояване и почистване на улиците, като така се съдейства на земеделските стопани, общините и индустриалните клиенти да намалят използването на питейна вода.

Групата работи за идентифицирането на подходящи пречиствателни станции за отпадъчни води, където да монтира тази система и вече взе решение за производството на 30 от тези инсталации. Има възможност да се обхванат 100 обекта, което би спестило близо 3 млн. м3 питейна вода, равняваща се на средното годишно потребление на град със 180 000 жители.

Разработена от "Веолия", инсталацията за рециклиране е компактен вариант на пречиствателна станция за питейни води. Оборудвана с мощна двустепенна филтрираща система, тя произвежда вода с високо качество от пречистена отпадъчна вода. Малкият ѝ размер отговаря на техническите ограничения в индустриалните обекти, което улеснява и ускорява монтажа и пускането в експлоатация.

Във Франция вече са монтирани пилотни инсталации в пречиствателните станции в градовете Родес и Нарбон, които спестяват всяка година съответно 18 000 м3 и 15 000 м3 питейна вода.

Пиер Рибо, Главен изпълнителен директор за ВиК дейността на "Веолия" във Франция, споделя:

Технологията за повторно използване на пречистени отпадъчни води има изключителен потенциал във Франция, особено в ситуация на недостиг на ресурси и все по-тежки засушавания в цялата страна. Ние във "Веолия" разчитаме на това решение и вече участваме активно в новаторски инициативи като проекта "Jourdain" в департамент Вендея, управляван от "Вендея Вода" (Vendée Eau). Решихме да стартираме този иновативен подход в пречиствателните станции, които експлоатираме, с цел широкомащабното внедряване на едно многообещаващо решение.

Доказана и надеждна, технологията за пречистване на отпадъчни води е въведена в Европа и по целия свят от години. Във Франция, където повторното използване на пречистени отпадъчни води е под 1%, тази технология има голям потенциал. Благодарение на своя експертен опит в сферата на повторното използване на пречистени отпадъчни води, "Веолия" ускорява въвеждането на експериментални и пилотни проекти и за промишлени, и за битови нужди, като например програмата "Jourdain", която в близко бъдеще ще осигурява питейна вода за жителите на Вендея.

Компактни инсталации за рециклиране на пречистени отпадъчни води/ „Веолия“

За Веолия
Групата Веолия се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация. С почти 220 000 служители по света, Групата проектира и реализира кардинални решения, полезни и практични едновременно, за управлението на водите, отпадъците и енергията. Чрез трите си взаимодопълващи се дейности, Веолия съдейства за осигуряването на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2021 г. Групата Веолия доставя водоснабдителни услуги на 79 млн. души, канализационни услуги – на 61 млн. души, произвежда почти 48 млн. МВтч електроенергия и рециклира 48 млн. т отпадъци. Веолия Енвиронман (вписана в Paris Euronext: VIE) отчита консолидиран приход от 28,508 млрд. евро през 2021 г.
www.veolia.com