От отпадъци към енергия

Веолия подкрепя нарастващото търсене на възобновяема енергия и винаги, когато е възможно, разработва решения за доставка на зелена енергия на клиентите си.

 

 

Как можем да помогнем?

Предприятията и промишлените отрасли трябва да намират баланса между нарастващото търсене на енергия и изпълнението на ангажиментите за устойчивост. Поради тази причина, намирането на устойчиви решения за рециклиране и възстановяване на ресурсите е особено важно, тъй като количеството на генерираните отпадъци продължава да се увеличава.

Веолия предлага решения за преобразуването на отпадъците в енергия, като осигурява оптимална техническа ефективност, безопасност и спазване на местните нормативни разпоредби. С повече от 90 съоръжения за целта, експлоатирани от „Веолия“ по света, можем да предоставяме качествени и надеждни технологични решения, като превръщаме отпадъците в полезна енергия.

Как създаваме добавена стойност за нашите клиенти?

Изключителната експертиза на Веолия в управлението на енергията и водите в различни отрасли ни дава уникалната възможност да разработваме решения за извличане на енергийния потенциал на органичните, а в някои случаи и на неорганичните отпадъци. Нашите решения предлагат следните предимства:

  • Извличане на максимална полза от ресурсите
  • Изпитани решения за намаляване на емисиите на парникови газове
  • Иновативни стратегии за компенсиране на невъзобновяема енергия
  • Електроенергия и топлинна енергия – приложения
  • Подход за поетапно постигане на кръговата икономика
  • Създаване на работни места на местно ниво и намаляване на отпадъците

Нашите решения за превръщане на отпадъците в енергия

Веолия създава надеждни и устойчиви решения за околната среда, които преобразуват потоците от отпадъци в енергия чрез биомаса и биогаз.

Биогаз

Веолия оползотворява биогаза от анаеробното разграждане на органичните отпадъци като гориво за когенерационните съоръжения. Чрез преобразуването на утайки, съдържащи био-вещества, мазнини и масла в електрическа и топлинна енергия, Веолия може да помогне на системите да увеличат производителността на ресурсите, като същевременно намаляват емисиите на парникови газове.

Биомаса

Веолия може да проектира, изгражда, експлоатира и поддържа съоръжения за оползотворяване на биомаса, където потоците от отпадъци, като например дървесните отпадъци, се използват като гориво за производството на възобновяема и рентабилна енергия.

Оползотворяване на топлинна енергия

С енергията, генерирана при изгарянето на отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани, се произвежда електрическа и топлинна енергия за нуждите на местната индустрия или домакинствата. Така решенията "от отпадъци към енергия" спомагат за запазването на изкопаемите горива, ограничаването на емисиите на парникови газове и намаляването на количеството депонирани отпадъци.

Веолия прилага за всички свои съоръжения за преобразуването на отпадъците в енергия стандартите, създадени съгласно европейските регламенти. По-конкретно, в тях се предвиждат прагови стойности за емисиите на димни газове.

Гориво, получено от отпадъци (RDF)

Веолия участва в развитието на сектора за производство на гориво, получено от отпадъци (RDF). RDF е неопасен сух отпадък, който може да се използва като гориво при съвместно изгаряне (например в пещите на циментовите заводи). С RDF се осигурява начин за оползотворяване на значителна част от битовите отпадъци или неопасните промишлени отпадъци, като в същото време отговаря на нарастващото търсене на енергия за промишлеността.

 

Веолия е в уникална позиция да обслужва индустрията, правителството и търговските субекти за подобряване на производителността, управление на водата, енергията и отпадъците