Управление на отпадъците

Веолия специализира в управлението на течните и твърди отпадъци (опасни и безвредни). Експертният опит на компанията обхваща целия им жизнен цикъл, от събирането до преработката им, с цел оползотворяване на крайните продукти от промишлеността като материали и енергия.

 


ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Оползотворяването на материали помага за запазването на важните природни ресурси чрез превръщането на отпадъците в ресурси. Като развива решения за оползотворяване, които предоставят на клиентите висококачествени вторични суровини, Веолия стана водеща компания - производител, използваща възобновяеми ресурси.
 
ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ОЕЕО)
Патентованият процес на Веолия използва няколко различни технологии за идентифициране и отделяне на всички пластмасови материали от ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) преди тяхното раздробяване на парчета до размер 10 мм. Промишлените решения на Веолия съчетават гъвкавост и разнообразие, като осигуряват добра проследимост на преработката и постигане на високи нива на оползотворяване.
 
ПЛАСТМАСА
С разработения от Веолия процес на сортиране се идентифицират, сепарират и класифицират различните видове пластмаса. 
Така Веолия може да гарантира ниво на чистота на рециклирания пластмасов материал над 99%. В резултат на това, производителите могат да инсталират затворен цикъл на преработка, като значително намаляват разходите си за доставка на суровини. 
 
РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ И ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ
Веолия предлага решения за рециклиране за метални отпадъци от автомобилната промишленост, които съчетават оползотворяването на метални парчета с регенерирането на отработени машинни масла.
В същата индустрия Веолия е постигнала подобни високи резултати и в областта на преработката за обратна употреба на разтворители като предоставя на клиентите си комплексна услуга: доставя продукти, които се използват в магазините за бои; събира използвани разтворители и ги регенерира за повторна употреба.
 
КОМПОСТ
За да подобри качеството на органичните почвени подобрители, Веолия прилага процеса „Aerocontrol на съоръженията за компостиране, които експлоатира. Този процес ускорява зреенето на компоста, като осигурява равномерен ферментационен процес. 
 
ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Процесът на извеждане от експлоатация на промишлени съоръжения и подвижно оборудване (летателни апарати, кораби, влакове и нефтени платформи) в края на експлоатационния им живот поражда икономически, здравни и екологични предизвикателства, които изискват две допълващи се форми на експертен опит, свързан с възможността за извеждане от експлоатация и демонтиране на обекта или предмета за по-лесно управление на процеса и даването на възможност за рециклиране на отпадъците и почистване на района от замърсяване.