Управление на водите

Веолия експлоатира съоръжения за пречистване на питейните и отпадъчни води на индустриални клиенти посредством аутсорсинг. Компанията предоставя и много други услуги на индустриалните си клиенти, като използва сериозния си експертен опит (например лабораторни услуги, поддръжка, проектиране и технологични услуги).

Веолия се стреми да оптимизира производствените процеси и да намали разходите за Вашата компания, с максимална грижа за околната среда и в пълно съответствие с всички законови изисквания. 
 
Проектите включват основно експлоатация на:

 • съоръжения за пречистване и разпределение на питейната и технологична вода (пречиствателни станции за води)
 • съоръжения за отвеждане и пречистване (канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води)
 • съоръжения за депониране на отпадъците (депа за отпадъци)
 • поддръжка и ремонт на водната инфраструктура, промишлени предприятия

 
Основни принципи на възлагането на управлението на водите чрез аутсорсинг:

 • поемане на отговорност за спазване на условията за експлоатация на системите за управление на водите,  определени от държавните органи
 • отговорност за оптимални икономически и технически дейности за управление на системите за водите
 • отговорност за ремонт и поддръжка на оборудването
 • съдействие при подготовката на инвестиционни проекти за системи за управление на водите 
 • определяне на цени на услугите въз основа на изчислените реални експлоатационни разходи
 • дългосрочни договори

 
Форми на експлоатация:

 • експлоатация на ВиК съоръженията на промишлено предприятие
 • лизинг на ВиК съоръжения
 • частично или цялостно придобиване на ВиК съоръжения