Управление на отпадъците

Веолия предоставя специфична експертиза, като дава възможност на компаниите и общините да оптимизират техническите, икономическите и екологичните показатели на съоръжения като сгради и отоплителни или охладителни мрежи.

По отношение на общините Веолия предлага решения, свързани с:
 

  • ЛОГИСТИКА И ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Първият етап от управлението на отпадъците - събирането, във все по-голяма степен става въпрос на логистика
 

  • УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ В ГРАДОВЕТЕ

Те играят важна роля в поддържането на привлекателността на градовете
 

  • РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОТОЦИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ

Веолия е разработила иновативни технически решения за улесняване на идентифицирането, разделянето и подготовката на отпадъците и увеличава степента на рециклиране и възобновяване чрез сортиране с висока ефективност, дистанционно сортиране и разделно сортиране: на пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и метали.
 

  • РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Помага за запазване на важните природни ресурси, като превръща отпадъците в ресурси. Чрез разработването на решения за оползотворяване, които осигуряват на клиентите сертифицирани вторични суровини, Веолия стана водеща компания - производител, използваща възобновяеми ресурси.
 

  • ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ

Веолия подкрепя нарастващото търсене на енергия от възобновяеми източници и когато е възможно, разработва решения за доставка на зелена енергия на клиентите си, чрез оползотворяването на топлинна енергия, биогаз и гориво, извлечено от отпадъци.