ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Интернет страницата предоставя информация за Веолия България и дъщерните ѝ дружества.
Публикувана е от Веолия вода България ЕООД (наричано на интернет страницата Веолия България), вписано в Търговския регистър с идентификационен номер 201404389, с адрес и седалище на управление: ул. „Тунджа“ №53, офис 1, София 1463, България.
 
ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Съдържанието на тази интернет страница (наричано по-нататък „Съдържанието“) e подготвено от или от името на  Веолия България и дъщерните ѝ дружества и е под защитата на приложимото законодателство за авторското право, за правата, свързани с търговски марки, дизайни и модели и за защита срещу нелоялна конкуренция. 
Съдържанието включва архитектура, корпоративна визуална идентичност (включително цветове, шрифтове и графично оформление), цялата информация и материали на интернет страницата, например текстове, статии, снимки, илюстрации, визуални материали, търговски марки и лога, данни, бази данни, всички аудио материали (гласови, музикални и звукови ефекти) и неподвижно или анимирано съдържание (графични анимации и аудио-визуални материали), специфични софтуерни разработки и програми, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата.
Съдържанието е собственост на Веолия България и дъщерните ѝ дружества или на доставчиците на технически услуги.
Строго забранено е да се възпроизвежда, изобразява, разпространява и/или използва цялото Съдържание или част от него с каквито и да било средства, в каквато и да е форма или с каквато и да е цел, без изричното предварително писмено съгласие на Веолия.
Във всеки случай и предвид гореизложеното, източникът - тази интернет страница и Веолия България и/или нейните дъщерни дружества, и, ако е приложимо, името на автора,  трябва да бъдат ясно обозначени.
Лицата, които нарушават приложимите законови разпоредби за авторските права подлежат на предвидените от закона наказателни санкции, независимо от всяка друга претенция от страна на Веолия България и дъщерните ѝ дружества.
 
ОТГОВОРНОСТ
Веолия България и дъщерните ѝ дружества не дават гаранция по отношение на съдържанието, особено по отношение на качеството, възможността за използването му за конкретна цел, собствеността или ненарушаването на авторските права.  Освен това, Веолия и дъщерните ѝ дружества изключват всякаква отговорност за преки, косвени или случайни щети, загуба на данни или пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с използването или функционирането на тази интернет страница и съдържанието ѝ.
Освен това, интернет страницата може да съдържа неточности или печатни грешки. Интернет страницата се преглежда и актуализира редовно, като Веолия и дъщерните ѝ дружества си запазват правото да я променят и поправят по всяко време.
Поместените на интернет страницата линкове ще ви насочат към други интернет страници. Тези интернет страници са предоставени за Ваше улеснение и не предполагат одобрение или потвърждение от Веолия и нейните дъщерни дружества. Веолия и нейните дъщерни дружества не ги контролират и не носят отговорност за съдържанието им, линковете, продуктите или услугите, които те предлагат, нито за промените в тях или актуализирането им.      
Търговските марки или фирмените знаци, имената на продукти или услуги, имената на домейни и компании, които се споменават на тази интернет страница, остават собственост на техните притежатели.
Споменаването на линкове, търговски марки или фирмени знаци, имена, услуги, имена на домейни и на други компании не предполага съществуването на връзка между Веолия и нейните дъщерни дружества и тези компании, продукти или услуги, търговски марки или фирмени знаци, имена или имена на компании.
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
От 25-ти май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият Общ регламент за защита на данните, т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation). Като отговорна компания, ние от Веолия винаги сме следвали всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговорим на новия европейски регламент. 

В прикачените документи ще откриете по подробна информация относно регламента и личните данни:

PDF
Политика за защита на личните данни (171.8 KB)
PDF
Информационен лист (198.03 KB)
PDF
Информационен лист относно защитата на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 за клиентите на „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ” ЕAД (236.61 KB)

Веолия не изисква от потребителите да предоставят лични данни, освен ако това е необходимо, за да могат интернет потребителите да получават определена информация или документи.
Личните данни, които бихте съобщили онлайн, ще бъдат използвани единствено от Веолия България, която е отговорна за обработката и съхранението им. Данните се съхраняват не повече от три месеца от датата на регистрация на интернет потребителя. 
Потребителските данни не се предоставят на трети лица, с изключение на тези, които обслужват интернет страницата или участват в управлението или работата по съдържанието ѝ.
Третите лица са длъжни да пазят поверителността на потребителските данни и при никакви обстоятелства да не ги използват за други цели, освен за предоставянето на информация и функционирането или управлението на интернет страницата. Веолия се съгласява да предприема всички разумни и възможни мерки, за да пази поверителността на потребителските данни. 
Освен това, Веолия Ви напомня, че съгласно изменения на 6 януари 1978 г. закон на Франция относно информационните технологии, компютърните файлове и свободата, имате право на оспорване, достъп до и коригиране на личните си данни. Можете да упражните това право по всяко време, като изпратите имейл до:
 
Veolia: [email protected]
 
Ще променим или заличим данните Ви възможно най-скоро, в рамките на осем работни дни от получаване на молбата ви.
Моля да вземете предвид, че сървърите ни могат да запазят някои нелични данни, които не могат да бъдат използвани за Вашето идентифициране, например използван браузър, IP адрес и др.
Освен това, малко информация, която ще се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви като „бисквитки" („cookies"), може да бъде изпращана до браузъра Ви, когато се свързвате с нашия интернет сървър.
Бисквитките запазват информация за навигацията на компютъра Ви на нашата интернет страница - отваряни страници, дата и час на посещение и т.н., която ще можем да четем при следващи посещения.
В браузъра си можете да изберете отказване на бисквитките („refuse cookies") - вж. процедурите на интернет страница на френската агенция за защита на личните данни CNIL). Въпреки че това няма да попречи на свързването Ви с нашата интернет страница, може да забави зареждането на страници.