ОКРЪГ ТУЛУЗА, ФРАНЦИЯ: ТОПЛОФИКАЦИОННАТА МРЕЖА В БЛАНЯК

Общински сектор

Производство на енергия с използване на геотермална енергия и биомаса.

Предизвикателството

 

Като част от трансформирането на енергийния си сектор, през 2017 г. окръг Тулуза стартира нов проект, наречен "Бланяк – зелена енергия" (Blagnac Energies Vertes), за да разшири, управлява и оптимизира градската топлофикационна мрежа в Бланяк, като осигури над 50% покритие на потребностите от възобновяем енергиен източник, както и да направи връзка на мрежата с летището Тулуза – Бланяк на конкурентна цена. Първоначално захранвана от геотермален кладенец, топлофикационната мрежа на Бланяк трябва да бъде снабдена с нова топлоелектрическа централа на биомаса. С този проект окръг Тулуза иска да продължи развитието на топлофикационната си мрежа, като съчетава използването на възобновяема енергия и топлинна енергия от изгарянето на отпадъчни дървесни стърготини.

 

Решението на Веолия

 

Като част от 20-годишен договор, Веолия се ангажира да осигури използването на съществуващата чиста и естествена геотермална енергия, да разшири топлофикационната мрежа, да присъедини нови потребители и да увеличи дела на използваната възобновяема енергия.

 • Оптимизиране на използването на дълбокия геотермален сондаж в квартал Ritouret, като мрежата се разширява с 2 км и повторно се пуска в експлоатация втори дълбок геотермален сондаж за захранване на център за водни спортове с 85% геотермална енергия;
 • Изграждане на топлофикационна централа на дървесна биомаса – въведена в експлоатация през м. октомври 2021 г., понастоящем захранва част от топлофикационната мрежа на Бланяк, включително летището, многофамилни жилищни сгради в квартал Cèdres и колежа Guillaumet;
 • Осигуряване на надеждна експлоатация и разширяване на мрежата – сега дължината ѝ е над 6 км и осигурява услуги на 2500 жилища с 40 точки на доставка;
 • Внедрена иновация: програмируеми контролери (PLC) са монтирани на различни инфраструктури, за да осъществяват комуникацията и изпращат данни към контролните центрове на Веолия – Hubgrade за температура, потребление в реално време и др. Така на клиентите могат да се дават препоръки за управлението на потреблението им, а съоръженията могат да се контролират и управляват от разстояние.

 

Ползите

 

Устойчиво развитие и икономии за бюджета с еквивалент за 2 500 домакинства.

 • По-евтина и по-екологична енергия за града:
  • 20% - спестявания за жителите,
  • 75% е делът на разпределената енергия от възобновяеми източници и възстановената енергия (REER)
 • Съчетание на ефективност и екология: доставяната енергия съдържа само 52 г СО2 за MWh и позволява да бъдат избегнати повече от 2 067 тона СО2 годишно.
 • Новата топлофикационна централа на биомаса допринася за разрастването на дървопреработвателната промишленост в региона. Всъщност използваните дървесни стърготини са от сертифицирани гори, намиращи се на по-малко от 100 км от Бланяк.
 • Летището Тулуза – Бланяк, основен потребител на услугата за отопление, успява да намали въздействието си върху околната среда, като се присъединява към топлофикационната мрежа на Бланяк. Основните котли на мрежата сега се захранват с възобновяема енергия.
 • Автоматизация, мониторинг и контрол на съоръженията с решението на Веолия – Hubgrade.
 • Топлофикационната мрежа на Бланяк получава знака за екологична мрежа Amorce през 2020 и 2021 г. – признание, че мрежите са екологични, икономични и общественополезни.

Бланяк, Франция

Срок: 20 години от 2017

Вид на договора: възложен договор за обществена услуга, концесия

2,500 домакинства с предоставени услуги 

1.7 MВ капацитет на топлоелектрическата централа на биомаса

20% спестявания за потребителите

Мрежа с дължина над 6 км 
40 точки за доставка

"Тази топлофикационна централа на биомаса е съществена инвестиция на окръг Тулуза във възобновяема енергия, а също и средство в борбата с енергийната бедност. Ето защо, във време на растящи цени на енергията, осигуряваме възможност на гражданите на Бланяк да намалят значително разходите си за отопление. Искаме да позволим на всички жители на Метрополията да съчетават екологията и покупателна си способност."

Жан-Люк Муденк, Кмет на Тулуза, Председател на окръг Тулуза (Toulouse Métropole)

РЕГИОНИ И ГРАДОВЕ

Това предложение гарантира комфорт за жителите и намалява енергийната несигурност, като същевременно повишава стойността на жилищните активи.

БИЗНЕС

Разходите за топлинна енергия на потребителите се намаляват и стабилизират. Предложението на Веолия ще доведе до спестявания от 100 евро при сметка от 500 годишно.

ОКОЛНА СРЕДА

Произведената зелена енергия намалява емисиите на CO2 с 35%.
Делът на енергията от възобновяеми източници в окръг Тулуза се увеличава от 67% на 74%.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Веолия наема стажанти да изработят 300 часа в рамките на срока на договора.