Производство на екологично чиста енергия от отпадъчни води

ПСОВ, експлоатирана от Веолия в немския град Гера произвежда достатъчно енергия, за до посрещне ежедневните си енергийни нужди.
waste

Германия

 

ЕДНОВРЕМЕННО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ВОДА И ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

По отношение на всяка една от услугите, които предоставя, Веолия проучва потенциала за възстановяване на природните ресурси. Отпадъчните води представляват основен източник на екологично чиста енергия. Веолия предлага голямо портфолио от решения, адаптирани към всички видове инфраструктура, включително инсталациите за оползотворяване на енергията от биогаз, малките водноелектрически инсталации на изходите на пречиствателните станции за отпадъчни води, както и възможност за генериране на енергия от отпадъчни води.
 

 ПРОГРАМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИНСТАЛАЦИИ

Въведената в Германия програма „От вода към енергия“ е създадена с цел едновременното намаляване на потреблението на енергия и генерирането на енергия от възобновяеми източници в резултат на процесите на пречистване на отпадъчните води. В Гера, процесите по пречистване на отпадъчните води са адаптирани, за да се  увеличи производството на биогаз, като се използва двойна система за гниене на биоотпадъците и утайките, инсталирана в станцията. В резултат на това, в момента станцията генерира енергия, достатъчна да покрие нуждите от електроенергия за ежедневните дейности в станцията, която се равнява на 4 000 мегаватчаса годишно.
 

Павел Худоба
Технически директор на Веолия за Източна Европа 

Отпадъчните води са ценен източник на енергия, който следва да бъде възстановяван по-ефективно. Отпадъчните води могат да доставят постоянни количества електрическа енергия, достатъчни дори за захранване на публичната електроенергийна мрежа.”

 
 

Ползи за клиентите

  • производство на екологично чиста енергия
  • по-ниски експлоатационни разходи
  • по-малък въглероден отпечатък

 

Решения

  • пречистване на отпадъчна вода: обработване, експлоатация, поддръжка и оптимизация на съоръженията
  • управление на данни и интелигентни услуги: мониторинг на инфраструктурата в реално време и съдействие при оптимизирането на управлението на инфраструктурата
  • енергия от отпадъци: анаеробно гниене

 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси

> Вижте как постигаме спестяване на вода и енергия  

100% energy self-sufficient

4,000 MWh generated per year