Производство на енергия от отпадъците, генерирани от двумилионно население

На площадката си в Плеси-Гасо (Plessis-Gassot) във Франция Веолия произвежда 130 гигаватчаса електрическа и 30 гигаватчаса топлинна енергия всяка година, чрез оползотворяване на енергията от биогаза от депонираните отпадъци, неподлежащи на вторична преработка.
waste

Франция

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ ОТПАДЪЦИ

На площадката в Плеси-Гасо (Plessis-Gassot), в покрайнините на Париж, се преработват всяка година по 950 000 тона отпадъци, които не подлежат на рециклиране. Всяка година компанията Електрод (Électr’od (от френски origine déchets, със значение „електричество от отпадъци”) генерира 130 гигавата биогаз, достатъчен, за да покрие енергийните нужди на 41 200 домакинства, без отоплението им. 
 

 ПОСРЕЩАНЕ НА НУЖДИТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ОТОПЛЕНИЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

На площадката се генерират и 30 гигавата топлинна енергия всяка година. Част от нея се използва от самата станция, а останалата част в топлофикационна мрежа – за отоплението и горещата вода на домовете и обществените сгради в община Плеси-Гасо (Plessis-Gassot). Процесът е съвместим със съоръженията за безопасни отпадъци и за производство на биогаз. 

Бернар Арамбйе
Изпълнителен директор на Веолия Пропрете, Франция

Нашата цел са възобновяемите ресурси във вид на рециклирани материали или екологично чиста енергия. Потреблението на природните ресурси се повиши с 65 % за период от 25 години. Като лидер в индустрията ние сме отговорни за намирането на начини за спестяване на ресурсите.

  

Основни цифри

 • 30 гигавата топлинна енергия годишно
   

Ползи за клиентит

 • екологично чиста енергия от местен източник
 • цялостно управление на разходите
 • по-малък въглероден отпечатък (предотвратяване на отделянето на 18 950 тона CO2 )

 

Решени

 • депониране: безопасни отпадъци
 • енергия от отпадъци: инсталация за анаеробно гниене; оползотворяване на енергия
 • човешки ресурси: управление на персонала; професионална подготовка
 • намаляване на ефекта върху околната среда: определяне на отпечатъка и оптимизация; управление на биологичното разнообразие 

   

Научете как Veolia възобновява световните ресурси

> Вижте как Veolia трансформира отпадъците във вторични суровини[lien story]

> See how we’re transforming waste into secondary raw materials

130 гигавата електричество годишно

950 000 тона неподлежащи на преработка отпадъци