СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА ХОНОЛУЛУ

Услуги за общините

От 2000 г. Веолия осигурява експлоатацията и поддръжката, както и повторното използване на водата за най-голямото съоръжение за регенериране на отпадъчни води от този тип на Хавайските острови, като използва най-модерна технология за третиране на пречистените отпадъчни води, които преди това са зауствани в Тихия океан.

Предизвикателството

 

През 1998 г. град и окръг Хонолулу и Веолия - Зона Северна Америка сключват 20-годишен договор на стойност 140 млн. долара за проектиране, изграждане, експлоатация, притежаване и прехвърляне на съоръжението за регенериране на отпадъчните води на Хонолулу.

През 2000 г. Съветът за водоснабдяване на Хонолулу купува съоръжението от Веолия, която продължава дейността си, като осигурява експлоатацията и поддръжката му.

Съоръжението третира 49 210 м3/ден (13 млн. галона на ден) пречистени отпадъчни води от града и окръга, като произвежда 45 424 м3/ден (12 млн. галона на ден) регенерирана вода за пълноценно повторно използване.

При процеса се генерира вода с висока чистота, преминала процес на обратна осмоза, която се продава на индустриалните клиенти, както и вода с категория R1 за напояване.

Проектът включва и система за събиране и система за разпределение на пречистената вода.

 

Решението на Веолия

 

Иновативни решения:

 • Изградени са: сграда за микрофилтрация/обратна осмоза, помпена станция за доставка на вода категория R1, помпена станция за захранване с третирани води за повторно използване, пясъчна филтрация Hydroclear със седем гнезда, UV канал, помпена станция за прехвърляне на вода категория R1, три резервоара, оперативна сграда и лаборатория, двор и разпределителни тръбопроводи.
 • Веолия ръководи проектирането и изграждането на съоръжението.
 • В индустрията се използват 7 751 м3/ден (2 млн. галона) вода, преминала през процес на обратна осмоза, което освобождава 13 627 м3/ден (3,6 млн. галона) ценна вода за питейно-битови нужди.
 • Промивната вода се връща в пречиствателната станция за отпадъчни води на Хонолулу, а нова мрежа с дължина 24 км (15 мили) разпределя пречистената вода до потребителите.

 

Ползите

 

 • Предвидени са 35 млн. долара спестявания за срока на договора.
 • Веолия поема целия риск и отговорност за проекта.
 • Отпада необходимостта общността да изразходва милиони долари за изграждане на пречиствателни съоръжения за целите на изпълнение на федерален указ.
 • Дава се възможност на общността да запази ограничените си ресурси от питейна вода чрез пречистване, което отговаря на строги изисквания, и да използва повторно водата – печеливш ход за потребителите, града, околната среда и редица бизнеси, които ще получат гарантирано снабдяване с вода с високо качество.
 • Признание от Асоциацията за повторно използване на водата чрез награда за изключителен принос за устойчиво използване на водата за 2003 г.
 • Признание от Веолия за Голям общински проект (2011 г.) чрез награда за изключително оперативно представяне на регионално ниво.

Хонолулу, Хавай, САЩ

Срок: Подписан - 1998 г., удължен до 2038 г.

Вид: Договор за проектиране, изграждане и притежаване (DBO) и Договор за ЕиП

49,210 м3/ден пречистени отпадъчни води

45,424 м3/ден регенерирана вода

7,751 м3/ден за промишлени нужди

Съветът се гордее, че бързо оцени ползите от регенерирането на водния ресурс. Стратегическото мислене е от решаващо значение за общностите, изправени пред предизвикателството на ограничените ресурси. Повторното използване на водата се превърна в крайъгълен камък на стратегията на щата за управление на водите, разделена на управление на водосборните басейни, опазване и диверсификация на водоснабдяването.

Бари Усагауа, Ръководител на програмата за водоснабдяване на Съвета

 

ЦЕЛТА НА ВЕОЛИЯ: ангажимент за многоаспектна ефективност

РЕГИОНИ И ГРАДОВЕ

 • Максимално оползотворяване на ресурсите на общността
 • 92% от пречистените; отпадъчни води се рециклират. Те се използват за поддръжка на тревни площи и голф игрище, както и за промишлени цели.

БИЗНЕС

 • Иновативни решения за устойчиво развитие и опазване на пресноводните ресурси.
 • Спестяване на разходи.
 • Подобрена енергийна ефективност с 65%.

ОКОЛНА СРЕДА

 • Минимизиране на водния отпечатък:

Станцията допринася за запазването на средно 10 млн. галона прясна вода всяка година във водоносни хоризонти на острова и други водоизточници.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

 • Нула инциденти със загуба на работни дни.