СПСОВ има почти 100% енергийна независимост, благодарение на произведената зелена енергия

Пречиствателната станция за отпадъчни води „Кубратово“ пречиства битови и индустриални отпадъчни и дъждовни води, които постъпват в канализационната мрежа на София. Станцията е въведена в експлоатация през 1984 г. и е една от най-големите на Балканите.

Bulgaria

 

ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПСОВ НА БАЛКАНИТЕ
 

Вече 35 години съоръжението работи без прекъсване. През годините са правени частични реконструкции и подобрения, финансирани със средства на ЕС и чрез инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД, част от Веолия.
Станцията се намира в най-ниската северна част на София – Кубратово, на обща площ от 60 хектара. По проект капацитетът й е 500 000 м3 отпадъчни води на ден.

 

ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
 

През 2009 г. беше въведена в експлоатация когенерационна система за производство на възобновяема енергия от биогаз. Целта е да се оптимизира експлоатацията на станцията и енергийната ѝ ефективност, както и да се намалят въглеродните емисии.


През 2010 г. Веолия придоби мажоритарния дял в „Софийска вода“ АД и реализира нови проекти за оптимизация и опазване на околната среда чрез използване на отпадъците от дейността си. Производството на зелена енергия от биогаз в станцията продължи да се повишава стабилно и през 2014 г. за първи път от въвеждането в експлоатация на когенерационната система „Софийска вода“ АД постигна над 100% енергийна независимост, благодарение на произведената зелена енергия. От тогава до днес СПСОВ Кубравово остава енергийно независима. През 2017 г. постигнатия процент на произведена спрямо консумирана енергия е 123%. Когенерационната инсталация се състои от три когенератора, всеки от които е с капацитет 1063 кВт електроенергия и 1088 кВт топлинна енергия. 


Следващата цел е постигане на 100% енергийна независимост на „Софийска вода“ АД благодарение на произведената зелена енергия. 

 

Основни данни от въвеждането в експлоатация на когенерационната инсталация през 2009 г.

  • 198 млн. кВтч произведена зелена енергия 
  • 92 млн. нм3 оползотворен биогаз 
  • 1 080 т намалени емисии на CO2 

 
Ползите за клиентите ни

  • по-екологична градска среда 
  • икономическа ефективност
  • опазване на околната среда чрез рециклиране на отпадъците
  • намаляване на въглеродните емисии
  • решения бизнес към бизнес (В2В) 
  • осигуряване на обучение на работното място за млади инженери 

Научете как Веолия възобновява световните ресурси
> Вижте как подобряваме достъпа до водоснабдяване