Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода АД

Клиент: Водоснабдяване и Канализация ООД, гр. Исперих

Клиент Водоснабдяване и Канализация ООД, гр. Исперих

Пробовземане, транспорт и анализ на проби от питейни води: анализи на йони, химични елементи (метали и неметали), пестициди, въглеводороди и халоалкани

Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода АД

Обхват на услугата

Лабораторната услуга, предоставяна на Водоснабдяване и Канализация ООД, гр. Исперих включва анализи на йони, химични елементи (метали и неметали), пестициди, въглеводороди и халоалкани.

Добавена стойност

Анализите се провеждат по акредитирани методи, базирани на признати международни стандарти или вътрешно-лабораторни методи.

Като изпълнител, ЛИК провежда дейността си в уговорените срокове и съгласно предварително заложените изисквания и заложените параметри в договорите.

Издадените от ЛИК протоколи от изпитване са в съответствие със стандарта за акредитация и напълно удовлетворяващи нуждите на клиента.

Високата квалификация на специалистите на ЛИК към Софийска вода АД в областта на аналитичната химия и биологията им позволява да осигуряват на клиентите си адекватни и изключително полезни консултации в интересуващите ги области на приложение.

Към предимствата за клиента са провеждането на анализи с висок клас лабораторно оборудване от последно поколение, индивидуален и гъвкав подход към нуждите му и предоставяне на готови пакетни услуги.

* Услугата се извършва на територията на цялата страна и можете да я заявите да на [email protected], на тел. 0800 1 21 21 или в

Етапи на услугата, която предлагаме и Защо да изберете нас?

Съдействие при Заявяване на услугата | Защо да изберете нас?

Предоставяне на оферта

Бърза реакция и отзивчивост

Консултация за подходящи анализи

Сключване на договор

Пробовземане | Защо да изберете нас?

Осигурен транспорт и условия за съхранение на пробата

Пълна проследимост на всяка проба

Предоставяне на специализрани съдове

Указания за вземане на проби от клиент

Вземане на проби извън района на София

Провеждане на изпитвания | Защо да изберете нас?

Високотехнологична апаратура и квалифицирани служители

Ежедневен контрол на качеството на изпитване, апаратурата и методите за изпитване

Метрологична проследимост на резултатите.

Осигурена валидност и достоверност на резултатите

Анонимност при анализ и конфиденциалност при получаване на резултати

Генериране на протокол от изпитването | Защо да изберете нас?

До 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата

Интерпретация и анализ на резултатите

Обявяване на съответствието

съгласно нормативен документ/ спецификация

Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода е

високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на Софийска вода е акредитирана по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Българска служба за акредитация.